19 Kasım 2009 Perşembe

Besin Kimyası ve Teknolojisi Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Dersin amaçları; besinlerin ana bileşenlerinin özellikleri ve metabolizmalarının anlaşılması,
Öğrencilere besin kimya ve biyokimyası bilgilerinin verilmesi, ayrıca besin maddelerinin
analizine ve üretimine yönelik yöntemlere bir bakış açısı kazandırabilmektir.

Dersin İçeriği
Su, Proteinler, Enzimler, Lipidler, Karbohidratlar, Vitaminler ve Mineraller, Gıda Katkı
Maddeleri, Gıda Kontaminasyonu, Süt ve Süt Ürünleri, Tahıl ve Tahıl Ürünleri, Yağ
Teknolojisi, Alkollü içecekler

Klinik Kimya Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Klinik kimya, kimya biliminin insan sağlığı ve hastalığının anlaşılmasına uygulanmasıdır. Bu
ders klinik kimya laboratuvar bulgularının farklı organlardaki hastalık gelişiminin
değerlendirilmesi ve bu alanda çalışmak isteyenlere temel bilgi ve pratik deneyimin
verilmesini hedeflemektedir.

Dersin İçeriği
Klinik biyokimyanın tanımı ve yöntemleri, örneklerin hazırlanması, diyabet, diyabette görülen
akut metabolizma bozuklukları, hipoglisemi, glikojen depo hastalıkları, lipit metabolizması ve
hiperlipoproteinemiler, amino asit ve protein metabolizması bozuklukları, plazma enzim
düzeyleri ve hastalıklardaki değişimi, hiperürisemi ve akut hastalığı porfiriyalar, safra
pigmentleri metabolizması ve sarılıklar.

Biyoteknoloji Der İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Son yıllarda çok hızlı gelişen bir alan olan biyoteknolojiye olan ilgi sürekli olarak
artmaktadır. Sonuç olarak biyoteknoloji ile ilgili genel bilgilerin, günümüzdeki ve
gelecekteki muhtemel uygulama alanlarının özellikle biyokimya grubu lisans öğrencilerine
aktarılması ve konunun sevdirilmesi dersin amacıdır.

Dersin İçeriği
Giriş, Önemli Mikroorganizmalar ve Mikroorganizmaların Metabolizması, Bitki ve Hayvan
Hücre Kültürleri, Fermantasyon Teknik Prensipleri, Biyoteknolojide Temel İşlemler,
Mikrobiyal Büyüme ve Biyoürün Oluşum Kinetiği, Mikrobiyal Biyokütle Üretimi, Primer
ve Sekonder Metabolit Üretimi , Mayalanmalar, Biyotransformasyonlar, Enzim Üretimi ,
Çevre Biyoteknolojisi, Mikrobiyal Liçing

Biyokimya 3 Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Biyokimya, canlı organizmadaki yapı, organizasyon ve fonksiyonların moleküler düzeyde
tanımlamaktadır. Bu ders, özellikle yapı ve fonksiyon arasındaki ilişki ve regülasyonla ilgili
ana konular ile metabolizmanın regülasyonu hakkındaki gerekli bilgileri sunar

Dersin İçeriği
Homeostasis, sinyal iletimi,hormonlar,G-proteinleri ,tirozin kinaz temelli sinyal iletimi,
fosfoinozitid kaskadı, metabolizmanın hormonal kontrolü,enzim sentezinin genetik
kontrolü,enzim aktivitesinin regülasyonu, özel organizasyonlar ve kompartmanlama,
metabolizmanın enzimatik regülasyonu, metabolik yolların regülasyonu

Enstrümental Analiz Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu dersin amacı modern analiz yöntemlerinin tanıtılması ve bu yöntemlerin analitik
uygulamalarına ilişkin örnek denemeler gösterilmesidir.

Dersin İçeriği
Elektroanalitik yöntemler ve temel ilkeler (potansiyometri, kondüktometri, voltammetri,
polarografi, amperometri, elektrogravimetri) ve bu yöntemlerin durgun ve akışkan sistemlere
uygulamaları, Spektroskopik yöntemlerin tanımı ve kimi kavramlar, UV, GB, IR ve Raman
spektroskopisi, moleküler florimetri, nefelometri, türbidimetri, polarimetri, refraktometri, alev
emisyon spektroskopisi (FES), atomik soğurma spektroskopisi (AAS), elektrotermal
atomlaştırıcılı AAS (ETAAS), atomik floresans spektroskopisi (AFS) ve diğer spektroskopik
analiz tekniklerinin temel ilkeleri

Beslenme Biyokimyası Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Beslenmenin biyolojik temelleri ile ilgili detaylı bilgilerin aktarılması ve diyet-sağlık ilişkisi,
insan beslenmesi konusunda çalışma becerilerinin geliştirilmesi dersin temel amaç ve
hedefidir.

Dersin İçeriği
Beslenmeye genel bir bakış, Besinlerin Sindirimi, Emilimi ve Taşınımı, Sindirimi Zor
Besinler, Enerji Metabolizmasının Kontrolü , Enerji Gereksinimi, Karbohidratlar: Şeker,
Nişasta ve Fiberler, Lipitler: Katı ve sıvı yağlar, Fosfolipitler ve Steroller, Protein: Amino
Asitler, Vitaminler ve Mineraller, Enerji Dengesi ve Vücut Kütlesinin Kontrolü, Egzersiz:
Beslenme ve Vücut Adaptasyonu, Prematüre, Bebeklik, Çocukluk, Gençlik ve Yetişkinlerin
Besin Zinciri, Beslenme ve Hastalıkların Önlenmesi

Enzimoloji Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Genel hedef, in vivo ve in vitro ortamda enzimlerin davranışının anlaşılmasını sağlamaktır.
Bu ders, hücrelerdeki enzimlerden izole enzimlere kadar geniş bir aralıktaki enzim davranış
ve özelliklerini açıklamayı hedeflemektedir. Biyokimya ve ilgili biyolojik bilimlerdeki lisans
öğrencileri için temel bir derstir.

Dersin İçeriği
Enzimolojiye genel bakış, enzimolojinin temel prensipleri, enzimlerin yapısı ve özellikleri,
enzimlerin sınıflandırılması, enzim etki mekanizmaları, koenzimler, enzim aktivitesi, aktivite
tayin yöntemleri ve kalite belirlenmesi, enzim aktivitesine etki eden faktörler, enzim kinetiğine
giriş, enzim aktivitesinin kontrolü, immobilize enzimler, enzim immobilizasyon yöntemleri

Biyomuleküllerde Yapı Tayini Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Günümüzde en önemli bilimsel çalışma alanlarından bir tanesi de biyomoleküllerin yapı
analizleridir. Biyolojik diziler hakkında bulunan detaylı bilgiler elde edildikçe veri
tabanlarında toplanmaktadırlar. Dersin amacı, bu alanda özellikle protein ve nükleik asit dizi
analizine ilişkin temel prensip ve yöntemlerin verilmesi ve veri tabanları kullanımının
gösterilmesidir.

Dersin İçeriği
Biyomolekülerde primer yapı tayinine ilişkin yöntemler; protein ve nükleik asit dizi analizleri,
konjuge proteinlerde yapı tayini( glikobiyolji; glikıprotein, lipoprotein vb.) sekonder ve
tersiyer yapının tahmini ve tayininde kullanılan yöntemler, bilgisayar veri analiz sisteminin
kullanımı ve veri tabanları.

Biyokimya 2 Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Biyokimya; biyolojik bilimlerde yapılan büyük reformların başında yer almaktadır. Bu
derste; biyolojik bileşenlerin kimyası, biyolojik fonksiyon ile ilişkilendirilmesi, ve
organizmada gerçekleşen kimyasal reaksiyonların tümü olarak tanımlanan “metabolizma”,
transport sistemleri, enerjetik gibi konular hakkında bilgi vermek temel amaçtır.

Dersin İçeriği
Metabolizmaya giriş, protein ve amino asit metabolizması, oksidatif dekarboksilasyon ve sitrat
çevrimi, karbohidrat metabolizması; glikoliz, glikoneojenez, pentoz fosfat çevrimi, calvin
çevrimi, Glikojen Metabolizması; glikojenesis ve glikojenolizis, lipidlerin kimyası ve
metabolizması; yağ asidi oksidasyonu, biyosentezi, membran lipidleri, kolesterol ve sterol
metabolizması, oksidatif fosforilasyon ve solunum zinciri, elektron transportu, biyolojik
membranlar ve selüler transport, fotosentez.

İmmünoloji , Bağışıklık bilimi Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Dersin amacı immunoloji alanındaki temel bilgi birikimini sağlamaktır.Bu ders insan
immunolojisinin temel prensiplerinin anlaşılmasını hedeflemiştir.

Dersin İçeriği
Immun sistemin hücrelerinin orijini ve lenfatik sistemin organları, T ve B lenfositleri, hücre
hücre etkileşimleri, spesifik olmayan savunma hücreleri, monositler ve dentritik hücreler, HLA
sistemi, komplement sistem, doğal immunite, lökosit göçü, patalojik immun mekanizma ve
tolerans, apaoptosis.

Biyokimya'da Temel Teknikler Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Lisans düzeyinde temel biyokimyasal tekniklerin ve laboratuvar çalışma prensiplerinin
öğretilmesi biyokimya eğitimi alan öğrenciler için bir zorunluluktur. Bu sayede öğrencilerin
biyomoleküller ile çalışma deneyiminin kazandırılması,ve öğrencilerin ileri düzeydeki
biyokimyasal çalışmaları planlama ve pratik çalışmalara katılabilme yetisinin kazandırılması
temel amaçtır.

Dersin İçeriği
Biyolojik tamponlar, laboratuar güvenliği, örnek hazırlama teknikleri,
homojenizasyon/parçalama, santrifüj, mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, diyaliz, çöktürme
teknikleri, kromatografik metodlar(giriş, iyon-değişim, jel filtrasyon, affinite, HPLC ve
diğerleri), elektroforetik yöntemler.

BiyoAnorganik Kimya Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Güncel bilimdeki en dinamik alanlardan biri olarak biyoanaorganik kimya; kimya, biyoloji,
biyokimya ve tıp arasındaki en önemli doğal bağlantılardan biri olarak yeralmaktadır.
Metabolizma, gen regülasyonu, solunum ,fotosentez ve sinir impulslarının iletimi metal
iyonlarına gereksinim gösteren çoğu doğal prosesten sadece birkaçıdır.Yeni sistemler sürekli
bir şekilde keşfedilmektedir. Bu ders bu kapsamda, koordinasyon kimyası, spesifik
fonksiyonlar için metal iyonlarının özellikleri, biyokimyada ve biyolojik sistemlerde ilgili
biyomoleküller ve onların fonksiyonları hakkında gerekli temel bilgiyi sağlamaktadır.

Dersin İçeriği
Biyoanorganik kimyaya genel bakış, biyoanorganik kimya ile ilişkili koordinasyon kimyasının
temel ilkeleri, biyoanorganik kimyada ligantlar olarak biyolojik moleküller, biyolojideki metal
içeren birimlerin seçimli alımı ve oluşturulması, hücre içinde metal iyon konsantrasyonlarının
kontrolü ve kullanımı, biyomoleküllerin metal iyon katlanmaları ve çapraz bağlanmaları,metal
iyon ve komplekslerinin biyomolekül aktif merkezlerine bağlanmaları

Biyofizikokimya Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Dersin ana hedefi biyofizikokimyanın temel ilke ve prensiplerinin verilmesi ve ilgili bilimler
ile bağlantının sağlanmasıdır. Bu kapsamda biyofizikokimyasal problemlerin ve problem
çözümüne yönelik metadojilerin tanıtılması, biyofizikokimyadaki gelişmeler ve uygulamalar,
biyofizikokimya’nın anlaşılmasındaki temel konular; özellikle termodinamik, yapı ve
fonksiyon aydınlatılması için gerekli olan yöntemlerin anlatılması amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği
Biyolojik makromoleküller, makromoleküler yapıdaki moleküler etkileşimler, hücredeki
çevre, termodinamik ilkeler, moleküler potansiyeller, bağ ve bağ dışı potansiyeller,
elektrostatik etkileşimler, dipol-dipol etkileşimleri, van der waals etkileşimleri, hidrojen
bağları, makromoleküllerin çözeltideki davranışları, difüzyon, sedimentasyon, viskozite ve
elektroforez

Biyokimya 1 Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Biyolojik bilimlerde büyük reformlar gerçekleşmektedir ve biyokimya bu gelişimlerin
başında yer almaktadır. Biyokimya I dersi ile canlı materyalin yapı, organizasyon ve
fonksiyonu hakkında moleküler düzeyde bilgi sağlamak temel hedeftir. Bu giriş dersinde;
biyolojik bileşenlerin kimyası ve biyolojik fonksiyon ile ilişkilendirilmesi ve biyolojik
enformasyon hakkında temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği
Biyokimyaya giriş, biyolojik sistemlerde yapılanmalar, Biyomoleküllerin yapı ve
fonksiyonları; Aminoasitler, peptidler, proteinler, enzim, koenzimler, nükleik asitler,
biyokimyasal evrim, protein sentezi(DNA replikasyonu, trankripsiyon ve translasyon) protein
katlanması ve post-translasyonel modifikasyonlar detaylı olarak anlatılmaktadır.

Kemometri Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu dersin amacı farklı kimyasal aygıtlar kullanılarak elde edilen verilerin değerlendirilmesi
konusunda öğrenciye temel bilgiler vermektir.

Dersin İçeriği
Analitik kimyada yanılgılar, verilerin analizi ve değerlendirme, ölçüm yanılgılarının türü,
aygıtsal ölçümlerde kesinlik ve doğruluk, analitik kimyada kalibrasyon, varyans analizi,
optimizasyon, tekli ve çiftli t-testi, Anova, kalibrasyon eğrileri, deney tasarımı

Biyoorganik Kimya Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Derste biyolojik öneme sahip makromoleküller olan proteinler, karbohidratlar, nükleik asitler
ve lipidlerin organik kimyası üzerinde durularak bu moleküllerin yapı ve fonksiyonunu ilgili
kimyasal reaksiyonlarla açıklamak amaçlanmıştır.


Dersin İçeriği
Biyolojik öneme sahip moleküllerde yer alan fonksiyonel grupların reaksiyonları ve
makromoleküllerin (protein, karbohidrat, nükleik asit ve lipidler) organik kimyası: I. Amino
asitler, peptidler ve proteinler, II. Karbohidratlar(adlandırılması, tanımlamalar,
konformasyonlar, anomerik etki, nötral, bazik ve asidik çözeltilerde indirgen şekerler,
koruyucu gruplar, oligosakkarit sentezi, glikobiyoloji), III. Nükleik asitler(yapıları, nükleik
asitlerin nükleofiller ve elektrofiller ile reaksiyonları, nükleosidlerin sentezi, DNA ve
RNA’nın kimyasal sentezi, IV. Lipidler(yapıları ve fonksiyonları, yağ asitleri ve
triaçilgliseroller)

Temel Biyofizikokimya

Dersin Amacı ve Hedefi
Temel Biyofizikokimya dersinin amacı, ileri düzeyde matematik bilgisine ve matematiksel
formüllerin kullanılmasına gerek kalmaksızın biyokimyasal proseslerle ilişkili olan
fizikokimyanın bazı önemli ve gerekli temel kavramlarının anlaşılmasına yardımcı olmaktır.

Dersin İçeriği
Biyokimyasal proseslerde pH’ın önemi, Proton ihtiva eden metabolik reaksiyonlarda pH’ın
etkisi, Kimyasal termodinamik, Termodinamik standart haller ve fonksiyonlar, Kimyasal
denge ve reaksiyon eşleşmeleri, Termodinamiğin biyokimyadaki uygulamaları, Kimyasal
kinetik, Enzim katalizli reaksiyonların kinetiği.

Yaşam Bilimlerine Giriş Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu dersin amacı biyokimya öğrencileri için yaşam bilimleri alanındaki temel bilgiyi
oluşturmaktır.Söz konusu ders yaşayan unsurlar ve biyokimya hakkında gerekli temel
bilgiyi sağlar. Bu temel bilgi daha yüksek sınıflarda alacakları daha ileri düzeydeki dersler
için zemin oluşturarak öğrencilere yardımcı olur.

Dersin İçeriği
Evrende yaşamın yeri, yaşamın özellikleri, yaşamın kimyası, yaşamın biyokimyası, yaşamın
en küçük birimi hücre ; hücre yapısı ve fonksiyonu,yaşam bilgisinin şifresi;genetik materyal,
yaşam ve enerji,enerji- metabolizma ilişkisi

Histoloji Doku Bilimi Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu derste, farklı dokular, spesifik histolojik sistemler ve fonksiyonları kapsayan genel
histoloji hakkında bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin histoloji
laboratuvar çalışmaları ve işleyişi ile ilgili temel becerilerin verilmesi hedeflenmiştir.

Dersin İçeriği
Hücre, epitel doku, bezler, bağ doku(kıkırdak, kemik ve kan), kas doku, sinir sistemi, endokrin
sistem, deri sistemi, kardiyovasküler sistem, kan damarları, lenfatik sistem, solunum sistemi,
dolaşım sistemi, sindirim sistemi, üreme sistemleri, özel duyu organları.

Analitik Kimya Ders İçeriği 2

Dersin Amacı ve Hedefi
Öğrencinin rutinde kullanacağı ana bilgilerin verilmesi ve bunların kullanımının alışkanlık
haline getirilmesi ana hedeftir. Bu derste, temel kavramların verildiği Analitik Kimya I
dersinin devamı olarak diğer analitik teknikler ve bunların prensiplerinin verilmesi
amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği
Çökelme ve çözünme dengeleri, çöktürme titrasyonları, gravimetri, elektrokimyasal piller,
redoks titrasyonları ve uygulamaları, sudan başka çözücülerde titrasyon, ayırma
yöntemlerinin temel ilkeleri, örnek alma teknikleri, analitik verilerin istatiksel analizi.

Organik Kimya Ders İçeriği 2

Dersin Amacı ve Hedefi
Organik kimya dersinin önemi organik moleküllerin yapılarının anlaşılması ve bu bilgilerin
analiz, sınıflandırma ve tahmin yeteneğinin kazandırılması açısından önemlidir. Organik
kimya ve biyokimya birbirlerini destekleyici bilgiler içerirler ve biyokimya eğitimi alan bir
öğrencinin organik kimya bilgisi temelini alması dersin ana amacıdır.

Dersin İçeriği
Spektroskopi(MASS, UV, IR, NMR); Alkoller, fenoller ve tiyoller(yapı, özellik,
isimlendirme ve reaksiyonları); Eterler, epoksitler ve sülfitler(yapı, özellik, isimlendirme ve
reaksiyonları); Aldehidler ve ketonlar(yapı, özellik, isimlendirme ve nükleofilik katılma ve
diğer reaksiyonları); Karboksilik asit türevleri (yapı ve isimlendirme, nükleofilik açil
substitusyon, açil halid, anhidrid, ester, amid ve nitrillerin reaksiyonları); Karbonil alfa
substitusyon ve kondenzasyon reaksiyonları(aldol substitusyon reaksiyonları); Aminler
(yapı, özellik, isimlendirme ve reaksiyonları)

Genetik Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Genetik biliminin gelişmesi ile yaşayan canlının moleküler düzeyde belirlenmesi son yılların
en popüler bilim dalları arasında yer almıştır. Bu amaçla genetik biliminin temeli ve
prensipleri, devrimsel metadolojilerinin verilmesi biyolojik bilimleri tercih eden bir öğrenci
için bir zorunluluk halini almıştır. Bu ders sayesinde öğrencinin, canlı ile ilgili problemlerin
çözümü gibi bir çok konuda bu teknolojilerin uygulamaları hakkındaki bilgilerin verilmesi
temel amaçtır.

Dersin İçeriği
Bilgi içerikli makromoleküller, genetik çeşitlilik, popülasyon genetiği, gen mühendisliği,
Mendel genetiğinin temel prensipleri, kalıtımın kromozomal teorisi, prokaryotik ve ökaryotik
genlerin yapı ve fonksiyonu, genetik materyaldeki değişimler, Kromozomal sapma ve
mutasyonlar, rekombinant gen teknolojisinin temel esasları, insan genom projesi

Organik Kimya Ders İçeriği 1

Dersin Amacı ve Hedefi
Organik kimya dersinin önemi organik moleküllerin yapılarının anlaşılması ve bu bilgilerin
analiz, sınıflandırma ve tahmin yeteneğinin kazandırılması açısından önemlidir. Organik
kimya ve biyokimya birbirlerini destekleyici bilgiler içerirler ve biyokimya eğitimi alan bir
öğrencinin organik kimya bilgisi temelini alması dersin ana amacıdır.

Dersin İçeriği
Kimyasal yapı, bağ ve moleküler özellikler(bağlar, rezonans, asit ve bazlar, dipoller);
Alkenlar (yapı, isimlendirme ve reaksiyonları); Aklenler (yapı, isimlendirme ve elektrofilik
katılma reaksiyonları); Alkinler (yapı, isimlendirme ve reaksiyonları); stereokimya
(izomerlerin sınıflandırılması, kiralite, stereoizomerler ve özellikleri); Alkil halidler(yapı,
isimlendirme ve özellikleri, nükleofilik substitusyon ve eliminasyon reaksiyonları); Dienler
ve konjugasyon; Aromatik bileşikler(aromatiklik, isimlendirme, nükleofilik aromatik
substitusyon ve diğer reaksiyonları).

Anorganik Kimya Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Dersin temel amacı modern anorganik kimyaya giriştir. Derste anlatılan konular, öğrencilerin
temel kavramları öğrenmesi ve bunları moleküler düzeyde irdelemesini hedeflemektedir.

Dersin İçeriği
Atomun elektronik yapısı, iyonik bağ ve örgü enerji, kovalent bağ, VBT, KAT, MOT,
asitlik, bazlık, koordinasyon bileşikleri ile ilgili temel kavramlar.

Analitik Kimya Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Kalitatif ve kantitatif analize yönelik laboratuvar çalışması gerektiren tüm bölümler için temel
ders niteliğindedir. Öğrencinin rutinde kullanacağı ana bilgilerin verilmesi ve bunların
kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ana hedeftir.

Dersin İçeriği
Analitik kimyada temel kavramlar, örnek alma teknikleri, kimyasal denge ve aktiflik, sulu
ortamda asit-baz dengeleri, iyonik dengeler, çözelti pH’sı, sulu ve sudan başka çözücü
ortamlarında asit-baz titrasyonları ve uygulamaları, tampon sistemleri, kompleks iyon
dengeleri, kompleksleşme titrasyonları

Mikrobiyoloji Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Canlı organizmaların bir grubunu oluşturan mikroorganizmaların tanıtılması, bunların yaşam
evreleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için temel ihtiyaçlarının öğretilmesi, biyoteknolojik
uygulamaları ve biyokimya ile ilişkilendirilmesi esas amaçtır.

Dersin İçeriği
Mikroorganizmalar ve mikrobiyoloji, Hücre yapısı ve fonksiyonları, Mikrobiyal besi ve
kültür ortamı, Mikrobiyal metabolizma ve metabolik regülasyon, Mikrobiyal büyüme,
Mikrobiyolojik evrim ve mikrobiyal çeşitlilik, Prokaryotlar, Ökaryotlar, Virüs ve virion,
Metabolik çeşitlilik, Mikrobiyal ekoloji, Immünoloji, patojenlik ve konakçı tepkileri,
Mikrobiyal hastalıklar, Endüstri ve araştırmalarda kullanılan mikroorganizmalar

Genel Kimya Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu dersin amacı öncelikle gerekli temel kimyasal ilkelerin verilmesi ve böylece öğrenciyi
takip eden yıllarda alacağı ileri düzeydeki kimya derslerine hazırlamaktır. Laboratuvar
denemeleri öğrencilerin yeni öğrendikleri bilgileri kullanıp, gerekli pratik yetenekleri
kazanmalarına yöneliktir. Dersin ana hedefi, biyokimyasal olayların anlaşılmasına yardımcı
olabilecek temel kimya terminolojisi ve olaylarının anlatılmasıdır. Organik, fiziksel ve
analitik kimya gibi ağırlıklı konulara giriş, asit-baz titrasyonlarının temel prensipleri,
termodinamik gibi konuların ilk temellerinin verilmesini kapsamaktadır.

Dersin İçeriği
Kimyasal kinetik ve denge, elektrokimya, kimyasal termodinamik, asitler ve bazlar, iyonik
dengeler, kompleks bileşikler, organik kimyanın temeli, çekirdek kimyası,

Hücre Bİyolojisi - Sitoloji Ders İçeriği

Dersin Amacı ve Hedefi
Canlı organizmanın temeli olan hücre hakkında bilgilerin verilmesi ve hücre bazında yapı ve
fonksiyonların öğretilmesi esas amaçtır.

Dersin İçeriği
Giriş, teknik gelişmeler ve hücre teorisi, prokaryotik ve ökaryotik hücre organizasyonu,
hücrenin kimyasal bileşimi, enerji ve enzimler, hücre organellerinin kimyasal-moleküler
yapıları ve fonksiyonlar; Plazma zarı, dezmozom tipleri, hücre zarlarında taşıma,
ribozomlar, endoplazmik retikulum, golgi, vesiküller, lizozomlar ve mikrobadiler,
Glikosilasyon ve proteinlerin vesiküler taşınımı, mitokondri ve ATP üretimi, kloroplast ve
enerji üretimi, sitoiskelet ve hücresel hareket, mikrotübül oluşturan merkezler, nukleusun
yapısı (nuklear örtü, nukleolus, nuklear matriks, DNA-Protein kompleksleri), hücre sinyali,
hücre bölünmesi (mitoz ve mayoz).

Ege Üniversitesi Biyokimya Bölümü Ders İçerikleri

TÜRK DİLİ I


00101
2 ECTS Kredisi 1. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu
2 saat/hafta Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe

İletişim:

Dersin Amacı ve Hedefi
Düzgün Türkçe yazma ve anlatma yetisinin öğrenciye verilmesi temel amaç ve hedeftir.

Dersin İçeriği:
Türkçe yazım ve anlatım kuralları

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal

EGE UNİVERSİTESİ
FEN FAKÜLTESİ
BİYOKİMYA BÖLÜMÜ

LİSANS PROGRAMI
TÜRKÇE DERS İÇERİKLERİ


ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I


00102
2 ECTS Kredisi 1. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu
2 saat/hafta Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim:

Dersin Amacı ve Hedefi
Türk Kurtuluş Savaşı ve reformların yapılmasında izlenilen sürecin öğrenciye hatırlatılması
temel amaç ve hedeftir.

Dersin İçeriği
Yakın Türk Tarihi ve Reformlar.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:BİLGİSAYAR


00115
3 ECTS Kredisi 1. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu
3 saat/hafta Ders verme: 3 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Mehmet Esen (esen@sci.ege.edu.tr)

Dersin Amacı ve Hedefi
Bilgisayar kullanımı ve mantığının verilerek, öğrencinin bilgisayar bilgisini veri
değerlendirme gibi işlemlere uygulaması ve rutin kullanım alışkanlığının kazanılması temel
amaç ve hedeftir.

Dersin İçeriği
Genel kavramlar, BASIC dilinin genel yapısı, INPUT-PRINT, GOTO, IF-THEN, ELSE
Aritmetiksel işlemler ve operatörler, READ-DATA-RESTORE, ON GOTO komutu, hazır
fonksiyonlar, CHARACTERE fonksiyonlar, döngüler, alt sıralı değişkenler, alt programlar ve
ON GOSUB komutu. Alt sıralı değişken kavramı ve çoklu alt sıralı değişkenler, iç-içe DO
döngüleri, IF STRUCTURE FORMAT kavramı, I.F.A.X.T.E.H. formatları, format giriş-çıkış,
deyimleri, alt program kavramı, hazır fonksiyonlar, FUNCTION alt programları, deyim
FUNCTION’ları ve çok satırlı FUNCTION alt programları, SUBROUTINE alt programları,
tür bildiri deyimleri.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal

MATEMATİK I


00103
5 ECTS Kredisi 1. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Alev Fırat (alev.firat@ege.edu.tr)

Dersin Amacı ve Hedefi
Matematik, biyokimya öğrencileri için problemlere sistematik ve analitik bir şekilde yaklaşma
yeteneğinin verildiği bir derstir. Dersler sonunda öğrencilerin problem çözümünde kalıcı
analitik düşünce karakterine sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği
Reel sayıların temel özellikleri, mutlak değer, reel sayı dizileri, fonksiyonlarda limit,
süreklilik, türev ve diferansiyel, konveks fonksiyonlar, Rolle, ortalama değer, ve Taylor
teoremleri, Türev uygulamaları, Grafik çizimleri ve kutupsal koordinatlarda eğriler.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen: Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* Thomas, G. B. and Finney, R. L., ”Calculus and Analytical Geometry”, 9th
ed., Addison
Wesley, (1998)
* Stein, S. K. and Barcellos, A., “Calculus and Analytical Geometry” Mc Graw Hill,
International Edition, (1992)
GENEL BİYOLOJİ

00105

6 ECTS Kredisi 1. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

4 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta
Laboratuvar: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Remziye Deveci (remziye. deveci@ege.edu.tr)

Dersin Amacı ve Hedefi
Biyokimya öğrencilerine biyolojinin kapsadığı temel konuların öğretilmesidir.

Dersin İçeriği
Biyolojinin tanımı ve kısa tarihçesi; Biyolojinin dalları; Biyomoleküller; DNA, RNA ve
protein sentezleri; Hücre ve organellerin yapı ve işlevleri; Hücre bölünmesi; Bitki ve
hayvanlarda üreme ve gelişme; Mendel genetiği ve genetik kavramlar; Bitkisel ve hayvansal
dokular; Organlar ve sistemler; Canlıların sınıflandırılması; Evrim mekanizmaları ve kanıtları;
Canlılar ve çevre.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
*
Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P., “Molecular Biology of the Cell”.
Garland Science, 2002.
*
Burkitt, H.G., Young, B.,Heath J.W. Wheater's Functional Histology, A Text and Colour Atlas, Third
Edition, ELBS with Churchill Livingstone, Hong Kong, 1995.
*
Darnell, J., Lodish, H., Baltimore, D., “Molecular Cell Biology, second edition”. Scientific American
Books, 1990.
*
Gilbert, S.F. “Developmental Biology, fifth Edition”. Sinauer Associates, Inc., Publishers, Sunderland,
Massachussets, 1997.
*
Karaçalı, S., “Moleküler Biyoloji Teksiri, 8. baskı”. Ege Universitesi Fen Fak. Teksirler Serisi, İzmir, 2004.
*
Karaçalı, S., “Sitoloji Teksiri, 6. baskı”. Ege Universitesi Fen Fakültesi Teksirler Serisi, İzmir, 2004.
*
Karol, S., Ayvalı, C., Suludere, Z., “Hücre Biyolojisi, dördüncü baskı”. Öğün Matbaacılık, 2000. *
Klug, W.S., Cummings, M.R., “Genetik Kavramlar, 6.baskıdan çeviri (Çeviri Ed. C. Öner)”. Palme
Yayıncılık, Ankara, 2003.


FİZİK I


00106
5 ECTS Kredisi 1. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Nadide Kazancı (nadide.kazanci@ege.edu.tr)

Dersin Amacı ve Hedefi
Biyokimya eğitimi interdisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu nedenle öğrencilerin
temel bilim dersleri ile iyi donanımları önemlidir. Dersin ana hedefi bir problemin çözümüne
yönelik teorik ve pratik düşünce yeteneğinin geliştirilmesi ve derste verilen genel fizik
parametrelerinin biyokimya, biyoloji, tıp vb alanlarda uygulamalarının irdelenmesidir.

Dersin İçeriği
Fiziğe giriş, kinematik, statik, dinamik, enerji ve momentum, açısal hareket, esneklik,
harmonik hareketler, akışkanların statiği, akışkanların dinamiği, ısı ve sıcaklık, termodinamik,
hal değişimleri, ısının yayılması, dalga hareketi.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* D. Holliday, R. Resnick, “Fundamentals of Physics”, (Revised Printing), (1970)
* F. W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young, “University Physics”, 7th
Edition, (1986)
* H. Cohanian, “Physics”, (1985)
* J. D. Cutnell, K. W. Johnson, “Physics”, (1988)
* D. C. Giancoli, “Physics Principles with Applications”, Third Edition
* F. Bueche, “Introduction to Physics for Scientists and Engineers”
* Seway, “Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics” Third Edition
GENEL KİMYA I

00107

5 ECTS Kredisi 1. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Hasan Ertas (hasan.ertas@ege.edu.tr)

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu dersin amacı öncelikle gerekli temel kimyasal prensipler ve moleküllerin yapıları
hakkında bilgi vererek, öğrenciyi ileri düzeydeki kimya derslerine hazırlamaktır. Ayrıca
biyomoleküllerin moleküler düzeyde davranış ve özelliklerinin anlaşılması ve bunların
değerlendirilebilmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği
Madde ve metrik sistem, atom yapısı, kimyasal bağlar, molekül geometrisi, kimyasal eşitlikler
ve nicel bağıntılar, gazlar, sıvılar ve katılar, çözeltiler, kolligatif özellikler, redokx
reaksiyonları

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* C. E Mortimer, (Trans.) Editor: T. Altunata,”Modern Üniversite Kimyası”, Cilt I,
Çağlayan Kitabevi,(1989)
* R.H. Petrucci, W.S. Harwood and F.G. Herring, “General Chemistry: Principles and
Modern Applications” 8th
ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. (2002) (İn Turkish
Translation).


BİLİM İNGİLİZCESİ I


00113
2 ECTS Kredisi 1. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu
2 saat/hafta Ders verme: 2 saat/hafta

İngilizce
İletişim: Steve Astley ( astleys@yahoo.co.uk))

Dersin Hedefi ve Amacı
İngilizce dilinin bilimsel alanda kullanım yeteneğinin kazandırılması temel hedeftir.

Dersin İçeriği
Bilimsel ve biyokimyasal terimler, biyokimyasal terminoloji, biyokimyasal makalelerin
hazırlanması.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* http://genetics.biology.hyushu-u.ac.ip
* http://users.wp:edu/~ nab/sci- ug/index.html


ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II


00094
2 ECTS Kredisi 1. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim:

Dersin Amacı ve Hedefi
Türk Kurtuluş Savaşı ve reformların yapılmasında izlenilen sürecin öğrenciye hatırlatılması
temel amaç ve hedeftir.

Dersin İçeriği
Türk tarihi ve reformları

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:TÜRK DİLİ II


00092
2 ECTS Kredisi 1. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu
2 saat/hafta Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim:

Dersin Amacı ve Hedefi
Düzgün Türkçe yazma ve anlatma yetisinin öğrenciye verilmesi temel amaç ve hedeftir.

Dersin İçeriği
Türk dilinde temel kavram ve kurallar.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:

MATEMATİK II

00108

6 ECTS Kredisi 1. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Alev Fırat (alev.firat@ege.edu.tr)

Dersin Amacı ve Hedefi
Matematik biyokimya öğrencileri için problemlere sistematik ve analitik bir şekilde yaklaşma
yeteneğinin verildiği bir derstir. Dersler sonunda öğrencilerin problem çözümünde kalıcı
analitik düşünce karakterine sahip olmaları amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği
Rieman integrali ve özellikleri, integrallerde ortalama değer teoremleri, değişken dönüşümleri,
belirsiz integral kavramı ve ilkel bulma yöntemleri, has olmayan integraller ve yakınsallık,
belirli integral uygulamaları( alan, hacim ve yüzey alanları), nümerik seriler ve yakınsallık
testleri.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* Thomas, G. B. and Finney, R. L., ”Calculus and Analytical Geometry”, 9th
ed., Addison
Wesley, (1998)
* Stein, S. K. and Barcellos, A., “Calculus and Analytical Geometry” Mc Graw Hill,
International Ednition, (1992)


HÜCRE BİYOLOJİSİ

00110

6 ECTS Kredisi 1. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

4 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta
Laboratuvar: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Sabire Karaçalı (sabire.karacali@ege.edu.tr)

Dersin Amacı ve Hedefi
Canlı organizmanın temeli olan hücre hakkında bilgilerin verilmesi ve hücre bazında yapı ve
fonksiyonların öğretilmesi esas amaçtır.

Dersin İçeriği
Giriş, teknik gelişmeler ve hücre teorisi, prokaryotik ve ökaryotik hücre organizasyonu,
hücrenin kimyasal bileşimi, enerji ve enzimler, hücre organellerinin kimyasal-moleküler
yapıları ve fonksiyonlar; Plazma zarı, dezmozom tipleri, hücre zarlarında taşıma,
ribozomlar, endoplazmik retikulum, golgi, vesiküller, lizozomlar ve mikrobadiler,
Glikosilasyon ve proteinlerin vesiküler taşınımı, mitokondri ve ATP üretimi, kloroplast ve
enerji üretimi, sitoiskelet ve hücresel hareket, mikrotübül oluşturan merkezler, nukleusun
yapısı (nuklear örtü, nukleolus, nuklear matriks, DNA-Protein kompleksleri), hücre sinyali,
hücre bölünmesi (mitoz ve mayoz).

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
*
Karaçalı, S., “Sitoloji Teksiri, 6. baskı”. Ege Universitesi Fen Fakültesi Teksirler Serisi,
İzmir, 2004.
*
Karol, S., Ayvalı, C., Suludere, Z., “Hücre Biyolojisi, dördüncü baskı”. Öğün
Matbaacılık, 2000.
*
Darnell, J., Lodish, H., Baltimore, D., “Molecular Cell Biology, second edition”.
Scientific American Books, 1990.
*
Alberts, B., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P., “Molecular Biology
of the Cell”. Garland Science, 2002. *
Lehninger, A., Nelson, D.L.,Cox, M.M., “Principles of Biochemistry, secon edition”.
Worth Publisher, 1993.FİZİK II

00111

6 ECTS Kredisi 1. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

4 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta
Laboratuvar: 2 saat/hafta


Türkçe

İletişim: Nadide Kazancı (nadide.kazanci@ege.edu.tr)


Dersin Amacı ve Hedefi
Biyokimya eğitimi interdisipliner bir yaklaşım gerektirmektedir. Bu nedenle öğrencilerin
temel bilim dersleri ile iyi donanımları önemlidir. Dersin ana hedefi bir problemin çözümüne
yönelik teorik ve pratik düşünce yeteneğinin geliştirilmesi ve derste verilen genel fizik
parametrelerinin biyokimya, biyoloji, tıp gibi alanlarda uygulamalarının irdelenmesidir.

Dersin İçeriği
Elektrostatik, elektrik akımı, elektromanyetizma, elektromanyetik indüksiyon, alternatif
akım, optik, geometrik optik, dalga optiği, ışığın kutuplanması.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* D. Holliday, R. Resnick, “Fundamentals of Physics”, (Revised Printing), (1970)
* F. W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young, “University Physics”, 7th
Edition, (1986)
* H. Cohanian, “Physics”, (1985)
* J. D. Cutnell, K. W. Johnson, “Physics”, (1988)
* D. C. Giancoli, “Physics Principles with Applications”, Third Edition
* F. Bueche, “Introduction to Physics for Scientists and Engineers”
* Seway, “Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics” Third Edition
GENEL KİMYA II

00112

6 ECTS Kredisi 1. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

4 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta
Laboratuvar: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: İsmet Gökçel (ismet.gokcel@ege.edu.tr)

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu dersin amacı öncelikle gerekli temel kimyasal ilkelerin verilmesi ve böylece öğrenciyi
takip eden yıllarda alacağı ileri düzeydeki kimya derslerine hazırlamaktır. Laboratuvar
denemeleri öğrencilerin yeni öğrendikleri bilgileri kullanıp, gerekli pratik yetenekleri
kazanmalarına yöneliktir. Dersin ana hedefi, biyokimyasal olayların anlaşılmasına yardımcı
olabilecek temel kimya terminolojisi ve olaylarının anlatılmasıdır. Organik, fiziksel ve
analitik kimya gibi ağırlıklı konulara giriş, asit-baz titrasyonlarının temel prensipleri,
termodinamik gibi konuların ilk temellerinin verilmesini kapsamaktadır.

Dersin İçeriği
Kimyasal kinetik ve denge, elektrokimya, kimyasal termodinamik, asitler ve bazlar, iyonik
dengeler, kompleks bileşikler, organik kimyanın temeli, çekirdek kimyası,

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* R.H. Petrucci, W.S. Harwood and F.G. Herring, “General Chemistry: Principles and
Modern Applications” 8th
ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J. (2002) (Türkçe
Translation)BİLİM İNGİLİZCESİ II


00114
2 ECTS Kredisi 1. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu
2 saat/hafta Ders verme: 2 saat/hafta

İngilizce
İletişim: Steve Astley ( astleys@yahoo.co.uk)

Dersin Amacı ve Hedefi
İngilizce dilinin bilimsel alanda kullanım yeteneğinin kazandırılması.

Dersin İçeriği
Kimya ve Biyokimyadaki bilimsel terimler, bilimsel bir alanda yazılacak makalenin
planlanması ve hazırlanması.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* http://genetics.biology.hyushu-u.ac.ip
* http://users.wp:edu/~ nab/sci- ug/index.html


TEMEL İSTATİSTİK


00201
3 ECTS Kredisi 2. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu
2 saat/hafta
Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Hayal Boyacıoğlu (hayal.boyacioglu@ege.edu.tr)

Dersin Amacı ve Hedefi:
Biyokimyasal verilerin, özellikle gerek yöntem gerek çoklu çalışma verilerinin
değerlendirilmesinde kullanılması gereken istatistik programlarının mantığı ve yaklaşımını
öğrencilere anlatabilmek temel hedeftir.

Dersin İçeriği
Giriş: İstatistik ve araştırma süreci, verilerin düzenlenmesi ve frekans dağılımları, Merkezi
eğilim, Dağılım ölçüleri, Normal dağılım, İstatistiksel sonuçların teorisi, örneklem dağılımları,
Tek örnek hipotez testleri, İkili örneklem testleri, Oranlar için çoklu örneklem testleri,
Yöntemler için çoklu örneklem testleri, Nominal ilişki, Sırasal ilişki, Aralık ilişkisi

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* Ş. B. Şenol, “Uygulamalı İstatistik”, E.Ü. Fen Fakültesi Yayınları, No:150, (1993)
* K. Özdemir, “Paket Programlar ile İstatiksel Veri Analizi”, Birinci Cilt, Kaan Kitabevi,
(2002)
* R. V. Hogg, A. T. Graig,” Introduction to Mathematical Statistics”, (1995)
* J. Neter, W. Wasserman, “Applied Statistics”, (1988)
MİKROBİYOLOJİ


00202
7 ECTS Kredisi 2. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

4 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta
Laboratuvar: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Alev Haliki ( alev.haliki@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Canlı organizmaların bir grubunu oluşturan mikroorganizmaların tanıtılması, bunların yaşam
evreleri ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için temel ihtiyaçlarının öğretilmesi, biyoteknolojik
uygulamaları ve biyokimya ile ilişkilendirilmesi esas amaçtır.

Dersin İçeriği
Mikroorganizmalar ve mikrobiyoloji, Hücre yapısı ve fonksiyonları, Mikrobiyal besi ve
kültür ortamı, Mikrobiyal metabolizma ve metabolik regülasyon, Mikrobiyal büyüme,
Mikrobiyolojik evrim ve mikrobiyal çeşitlilik, Prokaryotlar, Ökaryotlar, Virüs ve virion,
Metabolik çeşitlilik, Mikrobiyal ekoloji, Immünoloji, patojenlik ve konakçı tepkileri,
Mikrobiyal hastalıklar, Endüstri ve araştırmalarda kullanılan mikroorganizmalar

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* T. D. Brock, “Biology of Microorganisms”, 11th
Ed.Pearson Education, Prentice Hall,
(2006)
*
G.J.Tortora, B.R.Funke, C.L.Case, Microbiology: An Introduction, Addison Wesley,
(1998)ANALİTİK KİMYA I

00203

7 ECTS Kredisi 2. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

5 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta
Laboratuvar: 3 saat/hafta


Türkçe
İletişim: İsmet Gökçel ( ismet.gokcel@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Kalitatif ve kantitatif analize yönelik laboratuvar çalışması gerektiren tüm bölümler için temel
ders niteliğindedir. Öğrencinin rutinde kullanacağı ana bilgilerin verilmesi ve bunların
kullanımının alışkanlık haline getirilmesi ana hedeftir.

Dersin İçeriği
Analitik kimyada temel kavramlar, örnek alma teknikleri, kimyasal denge ve aktiflik, sulu
ortamda asit-baz dengeleri, iyonik dengeler, çözelti pH’sı, sulu ve sudan başka çözücü
ortamlarında asit-baz titrasyonları ve uygulamaları, tampon sistemleri, kompleks iyon
dengeleri, kompleksleşme titrasyonları

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* H. Tural, “Analitik Kimya”, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Yayınları, No:140, E.Ü.
Basımevi, (1992)
* Skoog W. Holler, “Fundamentals of Analytical Chemistry”, Saunders College
Publication, International Edition, (1988)


ANORGANİK KİMYA

00205

3 ECTS Kredisi 2. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu
2 saat/hafta Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Sevil İrişli ( sevil.irisli@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Dersin temel amacı modern anorganik kimyaya giriştir. Derste anlatılan konular, öğrencilerin
temel kavramları öğrenmesi ve bunları moleküler düzeyde irdelemesini hedeflemektedir.

Dersin İçeriği
Atomun elektronik yapısı, iyonik bağ ve örgü enerji, kovalent bağ, VBT, KAT, MOT,
asitlik, bazlık, koordinasyon bileşikleri ile ilgili temel kavramlar.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* B. Çetinkaya, “Kuramlarla Anorganik Kimya”, Malatya, (1993)
* J. E. Huhoey, “ Inorganic Chemistry”, Harper and Row Publisher, (1978)
* G. L. Mıeslerg, D.A. Torr, “İnorganik Kimya”, Palme Yayıncılık, (2002)
* S. Özkan, “Anorganik Kimya”, Gelişim Yayıncılık, (2003)
ORGANİK KİMYA I

00206

7 ECTS Kredisi 2. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu
5 saat/hafta Ders verme: 2 saat/hafta
Laboratuvar: 3 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Engin Çetinkaya ( çetinkaya2@hotmail.com )

Dersin Amacı ve Hedefi
Organik kimya dersinin önemi organik moleküllerin yapılarının anlaşılması ve bu bilgilerin
analiz, sınıflandırma ve tahmin yeteneğinin kazandırılması açısından önemlidir. Organik
kimya ve biyokimya birbirlerini destekleyici bilgiler içerirler ve biyokimya eğitimi alan bir
öğrencinin organik kimya bilgisi temelini alması dersin ana amacıdır.

Dersin İçeriği
Kimyasal yapı, bağ ve moleküler özellikler(bağlar, rezonans, asit ve bazlar, dipoller);
Alkenlar (yapı, isimlendirme ve reaksiyonları); Aklenler (yapı, isimlendirme ve elektrofilik
katılma reaksiyonları); Alkinler (yapı, isimlendirme ve reaksiyonları); stereokimya
(izomerlerin sınıflandırılması, kiralite, stereoizomerler ve özellikleri); Alkil halidler(yapı,
isimlendirme ve özellikleri, nükleofilik substitusyon ve eliminasyon reaksiyonları); Dienler
ve konjugasyon; Aromatik bileşikler(aromatiklik, isimlendirme, nükleofilik aromatik
substitusyon ve diğer reaksiyonları).

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* T. Uyar(Çeviri Editörü), “Organik Kimya”, Houghton Mifflin Company, Boston
Toronto, Geneva Illinois, 9. Baskı, Palme Yayıncılık,(1998)
* R. C. Atkins, F. A Carey, “Organik Kimya” Mc Graw Hill Comp. Inc. New York
G.Okay, Y. Yıldırır(Ed).GENETİK

00227

3 ECTS Kredisi 2. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Günnehir Oğuz ( gunnehir.oguz@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Genetik biliminin gelişmesi ile yaşayan canlının moleküler düzeyde belirlenmesi son yılların
en popüler bilim dalları arasında yer almıştır. Bu amaçla genetik biliminin temeli ve
prensipleri, devrimsel metadolojilerinin verilmesi biyolojik bilimleri tercih eden bir öğrenci
için bir zorunluluk halini almıştır. Bu ders sayesinde öğrencinin, canlı ile ilgili problemlerin
çözümü gibi bir çok konuda bu teknolojilerin uygulamaları hakkındaki bilgilerin verilmesi
temel amaçtır.

Dersin İçeriği
Bilgi içerikli makromoleküller, genetik çeşitlilik, popülasyon genetiği, gen mühendisliği,
Mendel genetiğinin temel prensipleri, kalıtımın kromozomal teorisi, prokaryotik ve ökaryotik
genlerin yapı ve fonksiyonu, genetik materyaldeki değişimler, Kromozomal sapma ve
mutasyonlar, rekombinant gen teknolojisinin temel esasları, insan genom projesi

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* B. Levvin, “Genes III”, Oxford University Press, (2000)
* T. D. Gachrter, F. S. Collins, D.Ginsburg, “Principles of Medical Genetics”, Williams &
Wilkins, (1998)
* B. Alberts, A. Johnson, J. Lewis, M. Raff, K. Roberts, P. Walter, “Molecular Biology of
the Cell”, Garland Science, Taylor & Francis Group, (2002)
*
J. W. Dale, M. V. Sihantz, “From Genes to Genomes”, Wiley & Sons Ltd, (2003)


ORGANİK KİMYA II

00208

4 ECTS Kredisi 2. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Engin Çetinkaya ( çetinkaya2@hotmail.com )

Dersin Amacı ve Hedefi
Organik kimya dersinin önemi organik moleküllerin yapılarının anlaşılması ve bu bilgilerin
analiz, sınıflandırma ve tahmin yeteneğinin kazandırılması açısından önemlidir. Organik
kimya ve biyokimya birbirlerini destekleyici bilgiler içerirler ve biyokimya eğitimi alan bir
öğrencinin organik kimya bilgisi temelini alması dersin ana amacıdır.

Dersin İçeriği
Spektroskopi(MASS, UV, IR, NMR); Alkoller, fenoller ve tiyoller(yapı, özellik,
isimlendirme ve reaksiyonları); Eterler, epoksitler ve sülfitler(yapı, özellik, isimlendirme ve
reaksiyonları); Aldehidler ve ketonlar(yapı, özellik, isimlendirme ve nükleofilik katılma ve
diğer reaksiyonları); Karboksilik asit türevleri (yapı ve isimlendirme, nükleofilik açil
substitusyon, açil halid, anhidrid, ester, amid ve nitrillerin reaksiyonları); Karbonil alfa
substitusyon ve kondenzasyon reaksiyonları(aldol substitusyon reaksiyonları); Aminler
(yapı, özellik, isimlendirme ve reaksiyonları)

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* T. Uyar(Çeviri Editörü), “Organik Kimya”, Houghton Mifflin Company, Boston
Toronto, Geneva Illinois, 9. Baskı, Palme Yayıncılık,(1998)
* R.C. Atkins, F. A Carey, “Organik Kimya”, Mc Graw Hill Comp. Inc. New York
G.Okay, Y. Yıldırır(Ed).

ANALİTİK KİMYA II

00209

4 ECTS Kredisi 2. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: İsmet Gökçel ( ismet.gokcel@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Öğrencinin rutinde kullanacağı ana bilgilerin verilmesi ve bunların kullanımının alışkanlık
haline getirilmesi ana hedeftir. Bu derste, temel kavramların verildiği Analitik Kimya I
dersinin devamı olarak diğer analitik teknikler ve bunların prensiplerinin verilmesi
amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği
Çökelme ve çözünme dengeleri, çöktürme titrasyonları, gravimetri, elektrokimyasal piller,
redoks titrasyonları ve uygulamaları, sudan başka çözücülerde titrasyon, ayırma
yöntemlerinin temel ilkeleri, örnek alma teknikleri, analitik verilerin istatiksel analizi.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* H. Tural, “Analitik Kimya”, E.Ü. Basımevi, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Yayınları,
No:140, (1992)
* Skoog W. Holler, “Fundamentals of Analytical Chemistry”, Saunders College
Publication, International Edition (1988)

HİSTOLOJİ


00212
6 ECTS Kredisi 2. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

4 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta
Laboratuvar: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Gürsel Ergen ( ergen@sci.ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu derste, farklı dokular, spesifik histolojik sistemler ve fonksiyonları kapsayan genel
histoloji hakkında bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin histoloji
laboratuvar çalışmaları ve işleyişi ile ilgili temel becerilerin verilmesi hedeflenmiştir.

Dersin İçeriği
Hücre, epitel doku, bezler, bağ doku(kıkırdak, kemik ve kan), kas doku, sinir sistemi, endokrin
sistem, deri sistemi, kardiyovasküler sistem, kan damarları, lenfatik sistem, solunum sistemi,
dolaşım sistemi, sindirim sistemi, üreme sistemleri, özel duyu organları.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
*
L. C. Junqueria, J. Carnerio, R. O. Kelley, “Basic Histology”, Appleton & Lange Edition, Seventh
Edition, (1992)
*
S. Leeson, C. R. Leeson, A. A. Paparo, “Text/Atlas of Histology” Saunders International Edition, (1988)
*
D. H. Cormack, “Ham’s Histology”, L. B. Lippincott Company, Ninth Edition, (1987)
*
W. Bloom, D. W. Fawcett, “A textbook of Histology” Igaku-Shoin/Saunders International Edition, Tenth
Edition, (1982)
*
H. M. Ross, J. L. Romrell, G. I. Kaye, “Histology A text and Atlas” Williams & Wilkins, (1995)
*
P. R. Wheater, H. G. Burkitt, V. G. Daniels, “Functional Histology A Text and Colour Atlas”, English
Language Book Society, Second Edition, (1987)
YAŞAM BİLİMLERİNE GİRİŞ


00222
4 ECTS Kredisi 2. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Erhan Dinçkaya ( erhan.dinckaya@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu dersin amacı biyokimya öğrencileri için yaşam bilimleri alanındaki temel bilgiyi
oluşturmaktır.Söz konusu ders yaşayan unsurlar ve biyokimya hakkında gerekli temel
bilgiyi sağlar. Bu temel bilgi daha yüksek sınıflarda alacakları daha ileri düzeydeki dersler
için zemin oluşturarak öğrencilere yardımcı olur.

Dersin İçeriği
Evrende yaşamın yeri, yaşamın özellikleri, yaşamın kimyası, yaşamın biyokimyası, yaşamın
en küçük birimi hücre ; hücre yapısı ve fonksiyonu,yaşam bilgisinin şifresi;genetik materyal,
yaşam ve enerji,enerji- metabolizma ilişkisi

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* S.Alters,B.Alters,”Biology, Understanding Life” Wiley &Sons Inc.(2006)

* J.Koolman,K.H.Roehm, “Color Atlas of Biochemistry” Thieme(2005)
* D. E. Metzler,”Biochemistry: The Chemical Reactions o Living Cells”, Academic Press
Inc. (2003)
* W.K.Purves,D.Sadava,G.H.Orians,H.C.Heller,”Life, The Science of
Biology”W.H.Freeman.(2001)


TEMEL BİYOFİZİKOKİMYA

00220

4 ECTS Kredisi 2. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Erol Akyılmaz ( erol.akyilmaz@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Temel Biyofizikokimya dersinin amacı, ileri düzeyde matematik bilgisine ve matematiksel
formüllerin kullanılmasına gerek kalmaksızın biyokimyasal proseslerle ilişkili olan
fizikokimyanın bazı önemli ve gerekli temel kavramlarının anlaşılmasına yardımcı olmaktır.

Dersin İçeriği
Biyokimyasal proseslerde pH’ın önemi, Proton ihtiva eden metabolik reaksiyonlarda pH’ın
etkisi, Kimyasal termodinamik, Termodinamik standart haller ve fonksiyonlar, Kimyasal
denge ve reaksiyon eşleşmeleri, Termodinamiğin biyokimyadaki uygulamaları, Kimyasal
kinetik, Enzim katalizli reaksiyonların kinetiği.


Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* K. E. von Holdes, W.C. Johnson, P.S. Ho, “Principles of Physical Biochemistry”,
Prentice Hall, Inc., (1998)
* N. C. Price, R. A. Dwek, R. G. Ratcliffe, M.R. Wormold,”Principles and Problems in
Physical Chemistry for Biochemist”, Oxford University Press, (2001)
* D.T. Haynie, “Biological Thermodynamics”, Cambridge University Press, (2001)
* P.Atkins and J.de Paula, “Physical Chemistry for the Life Sciences”, Oxford University
Press, (2006)


BİYOORGANİK KİMYA


00224
4 ECTS Kredisi 2. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Seçil Önal ( secıl.onal@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Derste biyolojik öneme sahip makromoleküller olan proteinler, karbohidratlar, nükleik asitler
ve lipidlerin organik kimyası üzerinde durularak bu moleküllerin yapı ve fonksiyonunu ilgili
kimyasal reaksiyonlarla açıklamak amaçlanmıştır.


Dersin İçeriği
Biyolojik öneme sahip moleküllerde yer alan fonksiyonel grupların reaksiyonları ve
makromoleküllerin (protein, karbohidrat, nükleik asit ve lipidler) organik kimyası: I. Amino
asitler, peptidler ve proteinler, II. Karbohidratlar(adlandırılması, tanımlamalar,
konformasyonlar, anomerik etki, nötral, bazik ve asidik çözeltilerde indirgen şekerler,
koruyucu gruplar, oligosakkarit sentezi, glikobiyoloji), III. Nükleik asitler(yapıları, nükleik
asitlerin nükleofiller ve elektrofiller ile reaksiyonları, nükleosidlerin sentezi, DNA ve
RNA’nın kimyasal sentezi, IV. Lipidler(yapıları ve fonksiyonları, yağ asitleri ve
triaçilgliseroller)


Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* S. M. Hecht, Bioorganic Chemistry: Nucleic acids, Oxford University Press, 1996.
* S. M. Hecht, Bioorganic Chemistry: Peptide and Proteins, Oxford University Press,
1998.
* S. M. Hecht, Bioorganic Chemistry: Carbohydrates, Oxford University Press, 1999.
* Schmuck, C., Wennemers, H., Highlights in Bioorganic Chemistry, Wiley-VCH, 2004.


KEMOMETRİ


00226
4 ECTS Kredisi 2. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Hasan Ertaş (hasan.ertas@ege.edu.tr)

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu dersin amacı farklı kimyasal aygıtlar kullanılarak elde edilen verilerin değerlendirilmesi
konusunda öğrenciye temel bilgiler vermektir.

Dersin İçeriği
Analitik kimyada yanılgılar, verilerin analizi ve değerlendirme, ölçüm yanılgılarının türü,
aygıtsal ölçümlerde kesinlik ve doğruluk, analitik kimyada kalibrasyon, varyans analizi,
optimizasyon, tekli ve çiftli t-testi, Anova, kalibrasyon eğrileri, deney tasarımı

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* J.C. Miller, J.N. Miller, statistics for Analytical Chemistry” Ellis Harwood PTR Prentice
Hall, 1993
* Analytical Chemistry by open Learning, ED Morgan, John Wiley and Sons, 1991
BİYOKİMYA I

02301

10 ECTS Kredisi 3. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

7 saat/hafta

Ders verme: 4 saat/hafta
Laboratuvar: 3 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Figen Zihnioğlu ( figen.zihnioglu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Biyolojik bilimlerde büyük reformlar gerçekleşmektedir ve biyokimya bu gelişimlerin
başında yer almaktadır. Biyokimya I dersi ile canlı materyalin yapı, organizasyon ve
fonksiyonu hakkında moleküler düzeyde bilgi sağlamak temel hedeftir. Bu giriş dersinde;
biyolojik bileşenlerin kimyası ve biyolojik fonksiyon ile ilişkilendirilmesi ve biyolojik
enformasyon hakkında temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği
Biyokimyaya giriş, biyolojik sistemlerde yapılanmalar, Biyomoleküllerin yapı ve
fonksiyonları; Aminoasitler, peptidler, proteinler, enzim, koenzimler, nükleik asitler,
biyokimyasal evrim, protein sentezi(DNA replikasyonu, trankripsiyon ve translasyon) protein
katlanması ve post-translasyonel modifikasyonlar detaylı olarak anlatılmaktadır.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* David L. Nelson, Michael M. Cox, ”Lehninger Principles of Biochemistry”, Worth
Publishers, (2000)
* Stryer, “Biochemistry”, Worth Publishers, (2002)
* D. Voet, J. G. Voet “ Biochemistry” Volume I, Biomolecules, Mechanisms of Enzyme
Action and Metabolism”, Wiley, John and Sons, (2003)
* C. K. Mathews, K.E. Van Holde, K. G. Ahern, “Biochemistry”, Pearson Education,
(1999)
* T. M. Devlin, “Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations”, Wiley, John and
Sons, (2001)
* D. Voet, J. G. Voet “Biochemistry” Wiley, John and Sons, (2003)


BİYOFİZİKOKİMYA

02304

7 ECTS Kredisi 3. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

5 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta
Laboratuvar: 3 saat/ hafta

Türkçe
İletişim: Erol Akyılmaz ( erol.akyilmaz@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Dersin ana hedefi biyofizikokimyanın temel ilke ve prensiplerinin verilmesi ve ilgili bilimler
ile bağlantının sağlanmasıdır. Bu kapsamda biyofizikokimyasal problemlerin ve problem
çözümüne yönelik metadojilerin tanıtılması, biyofizikokimyadaki gelişmeler ve uygulamalar,
biyofizikokimya’nın anlaşılmasındaki temel konular; özellikle termodinamik, yapı ve
fonksiyon aydınlatılması için gerekli olan yöntemlerin anlatılması amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği
Biyolojik makromoleküller, makromoleküler yapıdaki moleküler etkileşimler, hücredeki
çevre, termodinamik ilkeler, moleküler potansiyeller, bağ ve bağ dışı potansiyeller,
elektrostatik etkileşimler, dipol-dipol etkileşimleri, van der waals etkileşimleri, hidrojen
bağları, makromoleküllerin çözeltideki davranışları, difüzyon, sedimentasyon, viskozite ve
elektroforez

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* K. E. von Holdes, W.C. Johnson, P.S. Ho, “Principles of Physical Biochemistry”,
Prentice Hall, Inc., (1998)
* N. C. Price, R. A. Dwek, R. G. Ratcliffe, M.R. Wormold,”Principles and Problems in
Physical Chemistry for Biochemist”, Oxford University Press, (2001)
* R. Chang, “Physical Chemistry for the Chemical and the Biological Sciences”,
University Science Books, (2000)

BİYOANORGANİK KİMYA

02305

3 ECTS Kredisi 3. yıl-1. yarıyıl Lisans Required

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Erhan Dinçkaya ( erhan.dinckaya@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Güncel bilimdeki en dinamik alanlardan biri olarak biyoanaorganik kimya; kimya, biyoloji,
biyokimya ve tıp arasındaki en önemli doğal bağlantılardan biri olarak yeralmaktadır.
Metabolizma, gen regülasyonu, solunum ,fotosentez ve sinir impulslarının iletimi metal
iyonlarına gereksinim gösteren çoğu doğal prosesten sadece birkaçıdır.Yeni sistemler sürekli
bir şekilde keşfedilmektedir. Bu ders bu kapsamda, koordinasyon kimyası, spesifik
fonksiyonlar için metal iyonlarının özellikleri, biyokimyada ve biyolojik sistemlerde ilgili
biyomoleküller ve onların fonksiyonları hakkında gerekli temel bilgiyi sağlamaktadır.

Dersin İçeriği
Biyoanorganik kimyaya genel bakış, biyoanorganik kimya ile ilişkili koordinasyon kimyasının
temel ilkeleri, biyoanorganik kimyada ligantlar olarak biyolojik moleküller, biyolojideki metal
içeren birimlerin seçimli alımı ve oluşturulması, hücre içinde metal iyon konsantrasyonlarının
kontrolü ve kullanımı, biyomoleküllerin metal iyon katlanmaları ve çapraz bağlanmaları,metal
iyon ve komplekslerinin biyomolekül aktif merkezlerine bağlanmaları

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* Heinz-Bernhard Kraatz , Nils Metzler-Nolte , Concepts and Models in Bioinorganic
Chemistry, Wiley-Interscience,2006
* Rosette M. ,Roat-Malone, Bioinorganic Chemistry : A Short Course
Wiley-Interscience ,(2002)
* J. J. R. Fra'usto da Silva, R. J. P. Williams The Biological Chemistry of the Elements :
The Inorganic Chemistry of Life Oxford University Press,(2001)
* S. J. Lippard, J. M. Berg, “Principles of Bioinorganic Chemistry”, University Science
Books, (1994)
* I Bertini, H. B. Grey, S. J. Lippard, J. S. Valentine,”Bioinorganic Chemistry”, University
Science Books, (1994)


BİYOKİMYADA TEMEL TEKNİKLER

02353

7 ECTS Kredisi 3. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

5 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta
Laboratuvar: 3 saat/hafta

İngilizce
İletişim: Figen Zihnioğlu ( figen.zihnioglu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Lisans düzeyinde temel biyokimyasal tekniklerin ve laboratuvar çalışma prensiplerinin
öğretilmesi biyokimya eğitimi alan öğrenciler için bir zorunluluktur. Bu sayede öğrencilerin
biyomoleküller ile çalışma deneyiminin kazandırılması,ve öğrencilerin ileri düzeydeki
biyokimyasal çalışmaları planlama ve pratik çalışmalara katılabilme yetisinin kazandırılması
temel amaçtır.

Dersin İçeriği
Biyolojik tamponlar, laboratuar güvenliği, örnek hazırlama teknikleri,
homojenizasyon/parçalama, santrifüj, mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, diyaliz, çöktürme
teknikleri, kromatografik metodlar(giriş, iyon-değişim, jel filtrasyon, affinite, HPLC ve
diğerleri), elektroforetik yöntemler.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen: Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:

* R. Boyer,”Modern Experimental Biochemistry”, Benjamin Cummings, (2000)
* R. Switzer, L. Garrity, “Experimental Biochemistry”, W. H. Freeman Company, (1999)
* D. J. Holme, H. Peck, “Analytical Biochemistry”, Prentice Hall, (1998)


İMMUNOLOJİ

02381

3 ECTS Kredisi 3. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Erhan Dinçkaya ( erhan.dinckaya@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Dersin amacı immunoloji alanındaki temel bilgi birikimini sağlamaktır.Bu ders insan
immunolojisinin temel prensiplerinin anlaşılmasını hedeflemiştir.

Dersin İçeriği
Immun sistemin hücrelerinin orijini ve lenfatik sistemin organları, T ve B lenfositleri, hücre
hücre etkileşimleri, spesifik olmayan savunma hücreleri, monositler ve dentritik hücreler, HLA
sistemi, komplement sistem, doğal immunite, lökosit göçü, patalojik immun mekanizma ve
tolerans, apaoptosis.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
*
G.R.Burmester,A.Pezzutto, Color Atlas of Immunology, Thieme (2003)
*
R.Choico,G.Sunshine,E.Benjamini,Immunology:A Short Course John Wiley, (2003)
* R.A.Goldby, T.J.Kindt,B.A.Osborne,Kuby Immunology, W.H.Freeman, (2001)BİYOKİMYA II

02308

10 ECTS Kredisi 3. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

7 saat/hafta

Ders verme: 4 saat/hafta
Laboratuvar: 3 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Azmi Telefoncu ( azmi.telefoncu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Biyokimya; biyolojik bilimlerde yapılan büyük reformların başında yer almaktadır. Bu
derste; biyolojik bileşenlerin kimyası, biyolojik fonksiyon ile ilişkilendirilmesi, ve
organizmada gerçekleşen kimyasal reaksiyonların tümü olarak tanımlanan “metabolizma”,
transport sistemleri, enerjetik gibi konular hakkında bilgi vermek temel amaçtır.

Dersin İçeriği
Metabolizmaya giriş, protein ve amino asit metabolizması, oksidatif dekarboksilasyon ve sitrat
çevrimi, karbohidrat metabolizması; glikoliz, glikoneojenez, pentoz fosfat çevrimi, calvin
çevrimi, Glikojen Metabolizması; glikojenesis ve glikojenolizis, lipidlerin kimyası ve
metabolizması; yağ asidi oksidasyonu, biyosentezi, membran lipidleri, kolesterol ve sterol
metabolizması, oksidatif fosforilasyon ve solunum zinciri, elektron transportu, biyolojik
membranlar ve selüler transport, fotosentez.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* David L. Nelson, Michael M. Cox, ”Lehninger Principles of Biochemistry”, Worth
Publishers, (2000)
* Stryer, “Biochemistry”, Worth Publishers, (2002)
* D. Voet, J. G. Voet “ Biochemistry” Volume I, Biomolecules, Mechanisms of Enzyme
Action and Metabolism, Wiley, John and Sons, (2003)
* C.K. Mathews, K.E. Van Holde, K. G. Ahern, “Biochemistry” Pearson Education, (1999)
* T.M. Devlin, “Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations” Wiley, John and
Sons, (2001)
* D. Voet, J. G. Voet “Biochemistry” Wiley, John and Sons, (2003)BİYOMOLEKÜLLERDE YAPI TAYİNİ

02309

3 ECTS Kredisi 3. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

İngilizce
İletişim: Figen Zihnioğlu ( figen.zihnioglu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Günümüzde en önemli bilimsel çalışma alanlarından bir tanesi de biyomoleküllerin yapı
analizleridir. Biyolojik diziler hakkında bulunan detaylı bilgiler elde edildikçe veri
tabanlarında toplanmaktadırlar. Dersin amacı, bu alanda özellikle protein ve nükleik asit dizi
analizine ilişkin temel prensip ve yöntemlerin verilmesi ve veri tabanları kullanımının
gösterilmesidir.

Dersin İçeriği
Biyomolekülerde primer yapı tayinine ilişkin yöntemler; protein ve nükleik asit dizi analizleri,
konjuge proteinlerde yapı tayini( glikobiyolji; glikıprotein, lipoprotein vb.) sekonder ve
tersiyer yapının tahmini ve tayininde kullanılan yöntemler, bilgisayar veri analiz sisteminin
kullanımı ve veri tabanları.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* T. E. Hugli,”Structure Determination Techniques in Protein Chemistry”, Academic Press
Inc., (1988)
* M. R. Wilkins, K. L. Williams, R. D.Appel, D. F. Hochstrasser,“Proteome Research:
New Frontiers in Functional Genomics”, Springer Verlag, Berlin Heidelberg, (1997)
* A. M. Lesk, “Introduction to Protein Architecture”, Oxford University Press, (2001)
* M. J. Bishop, C. J. Rawlings, “Nucleic Acid and Protein Sequence Analysis: A practical
Approach”, IRL Press Oxford, Washington DC, (1987)
EMZİMOLOJİ

02357

7 ECTS Kredisi 3. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

5 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta
Laboratuvar: 3 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Erhan Dinçkaya ( erhan.dinckaya@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Genel hedef, in vivo ve in vitro ortamda enzimlerin davranışının anlaşılmasını sağlamaktır.
Bu ders, hücrelerdeki enzimlerden izole enzimlere kadar geniş bir aralıktaki enzim davranış
ve özelliklerini açıklamayı hedeflemektedir. Biyokimya ve ilgili biyolojik bilimlerdeki lisans
öğrencileri için temel bir derstir.

Dersin İçeriği
Enzimolojiye genel bakış, enzimolojinin temel prensipleri, enzimlerin yapısı ve özellikleri,
enzimlerin sınıflandırılması, enzim etki mekanizmaları, koenzimler, enzim aktivitesi, aktivite
tayin yöntemleri ve kalite belirlenmesi, enzim aktivitesine etki eden faktörler, enzim kinetiğine
giriş, enzim aktivitesinin kontrolü, immobilize enzimler, enzim immobilizasyon yöntemleri

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* A.G.Marangani,Enzyme Kinetics,A Modern Approach, John Wiley&Sons Inc.(2003)
* R.A.Copeland, Enzymes: A Practical Introduction to Structure Mechanism and Data
Analysis, John Wiley VHC Inc.(2000).
* N.C. Price, L. Stevens, “Fundamentals of Enzymology”, Oxford University Press, (1999)
* A. Telefoncu(Eds), “Enzimoloji”, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Basımevi, (1997)


BESLENME BİYOKİMYASI


02366
3 ECTS Kredisi 3. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Ali KILINÇ (ali.kilinc@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Beslenmenin biyolojik temelleri ile ilgili detaylı bilgilerin aktarılması ve diyet-sağlık ilişkisi,
insan beslenmesi konusunda çalışma becerilerinin geliştirilmesi dersin temel amaç ve
hedefidir.

Dersin İçeriği
Beslenmeye genel bir bakış, Besinlerin Sindirimi, Emilimi ve Taşınımı, Sindirimi Zor
Besinler, Enerji Metabolizmasının Kontrolü , Enerji Gereksinimi, Karbohidratlar: Şeker,
Nişasta ve Fiberler, Lipitler: Katı ve sıvı yağlar, Fosfolipitler ve Steroller, Protein: Amino
Asitler, Vitaminler ve Mineraller, Enerji Dengesi ve Vücut Kütlesinin Kontrolü, Egzersiz:
Beslenme ve Vücut Adaptasyonu, Prematüre, Bebeklik, Çocukluk, Gençlik ve Yetişkinlerin
Besin Zinciri, Beslenme ve Hastalıkların Önlenmesi

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* T. Brody, “Nutritional Biochemistry”, Academic Press, (1994)
* M. Aksoy, “Beslenme Biyokimyası”, Hatipoğlu Yayınevi, (2000)
* W. H. Rolfes, “Understanding Nutrition”, West Publishing Company, (1990)


ENSTRÜMENTAL ANALİZ


02364
7 ECTS Kredisi 3. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

4 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta
Laboratuvar: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: İsmet Gökçel ( ismet.gokçel@.ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu dersin amacı modern analiz yöntemlerinin tanıtılması ve bu yöntemlerin analitik
uygulamalarına ilişkin örnek denemeler gösterilmesidir.

Dersin İçeriği
Elektroanalitik yöntemler ve temel ilkeler (potansiyometri, kondüktometri, voltammetri,
polarografi, amperometri, elektrogravimetri) ve bu yöntemlerin durgun ve akışkan sistemlere
uygulamaları, Spektroskopik yöntemlerin tanımı ve kimi kavramlar, UV, GB, IR ve Raman
spektroskopisi, moleküler florimetri, nefelometri, türbidimetri, polarimetri, refraktometri, alev
emisyon spektroskopisi (FES), atomik soğurma spektroskopisi (AAS), elektrotermal
atomlaştırıcılı AAS (ETAAS), atomik floresans spektroskopisi (AFS) ve diğer spektroskopik
analiz tekniklerinin temel ilkeleri

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* H. Tural, H. İ. Gökçel, F. N. Ertaş, “Enstrümantal Yöntemler” Elektroanalitik
Yöntemler, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Yayınları, No: 186, İzmir, (2003)
* Southhampton Electrochemistry Group, “Instrumental Methods in Electrochemistry”
Ellis Horwood Lt., (1985)
BİYOKİMYA III

02402

7 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

5 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta
Laboratuvar: 3 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Erhan Dinçkaya ( erhan.dinckaya@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Biyokimya, canlı organizmadaki yapı, organizasyon ve fonksiyonların moleküler düzeyde
tanımlamaktadır. Bu ders, özellikle yapı ve fonksiyon arasındaki ilişki ve regülasyonla ilgili
ana konular ile metabolizmanın regülasyonu hakkındaki gerekli bilgileri sunar

Dersin İçeriği
Homeostasis, sinyal iletimi,hormonlar,G-proteinleri ,tirozin kinaz temelli sinyal iletimi,
fosfoinozitid kaskadı, metabolizmanın hormonal kontrolü,enzim sentezinin genetik
kontrolü,enzim aktivitesinin regülasyonu, özel organizasyonlar ve kompartmanlama,
metabolizmanın enzimatik regülasyonu, metabolik yolların regülasyonu

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
*
D. L. Nelson, M. M. Cox, ”Lehninger Principles of Biochemistry”, W.H.Freeman ,
(2004)
* D. Voet, J. G. Voet “Biochemistry”, Wiley, John and Sons, (2004)
* D. E. Metzler,”Biochemistry: The Chemical Reactions o Living Cells”, Academic Press
Inc. (2003)
* G.Krauss, “Biochemistry of Signal Transduction and Regulation” Wiley –WHC,(2001)
* C.K. Mathews, K.E. Van Holde, K.G. Ahern, “Biochemistry”, Pearson Education, (2000)BİYOTEKNOLOJİ


02404

3 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme:2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Ali KILINÇ (ali.kilinc@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Son yıllarda çok hızlı gelişen bir alan olan biyoteknolojiye olan ilgi sürekli olarak
artmaktadır. Sonuç olarak biyoteknoloji ile ilgili genel bilgilerin, günümüzdeki ve
gelecekteki muhtemel uygulama alanlarının özellikle biyokimya grubu lisans öğrencilerine
aktarılması ve konunun sevdirilmesi dersin amacıdır.

Dersin İçeriği
Giriş, Önemli Mikroorganizmalar ve Mikroorganizmaların Metabolizması, Bitki ve Hayvan
Hücre Kültürleri, Fermantasyon Teknik Prensipleri, Biyoteknolojide Temel İşlemler,
Mikrobiyal Büyüme ve Biyoürün Oluşum Kinetiği, Mikrobiyal Biyokütle Üretimi, Primer
ve Sekonder Metabolit Üretimi , Mayalanmalar, Biyotransformasyonlar, Enzim Üretimi ,
Çevre Biyoteknolojisi, Mikrobiyal Liçing

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* Smith J. E. (2004), Biotechnology, 4th
Edition, Cambridge University Press, Cambridge
* Ratledge C., Kristiansen B. (2006), Basic Biotechnology, 3rd
Edition, Cambridge
University Press, Cambridge
* Telefoncu, A. (1995). Biyoteknoloji. Ege Üniversitesi Basımevi-Izmir
* Walker, J.M. and Gingold, E.B. (1988). Molecular Biology and Biotechnology. Royal
Society of Chemistry-London
* Demain, A.L. and Solomon, N.A. (1986). Industrial Microbiology and Biotechnology.
American Society for Microbiology-Washington, DC


KLİNİK KİMYA

02410

7 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

5 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta
Laboratuvar: 3 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Şenay Baysal ( senay.baysal@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Klinik kimya, kimya biliminin insan sağlığı ve hastalığının anlaşılmasına uygulanmasıdır. Bu
ders klinik kimya laboratuvar bulgularının farklı organlardaki hastalık gelişiminin
değerlendirilmesi ve bu alanda çalışmak isteyenlere temel bilgi ve pratik deneyimin
verilmesini hedeflemektedir.

Dersin İçeriği
Klinik biyokimyanın tanımı ve yöntemleri, örneklerin hazırlanması, diyabet, diyabette görülen
akut metabolizma bozuklukları, hipoglisemi, glikojen depo hastalıkları, lipit metabolizması ve
hiperlipoproteinemiler, amino asit ve protein metabolizması bozuklukları, plazma enzim
düzeyleri ve hastalıklardaki değişimi, hiperürisemi ve akut hastalığı porfiriyalar, safra
pigmentleri metabolizması ve sarılıklar.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* L. A. Kaplan, A. J. Pesce, “Clinical Chemistry, Theory, Analysis and Correlation”, C.V.
Mosby Company (1989)
* D. E. Metzler, “Biochemistry: The Chemical Reactions of Living Cells”, Academic Press
Inc. (1977 and 2000)
BESİN KİMYASI ve TEKNOLOJİSİ


02456
7 ECTS Kredisi 4. yıl- 2. yarıyıl Lisans Zorunlu

5 saat/hafta

Ders verme:2 saat/hafta
Laboratuvar: 3 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Ali KILINÇ ( ali.kilinc@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Dersin amaçları; besinlerin ana bileşenlerinin özellikleri ve metabolizmalarının anlaşılması,
Öğrencilere besin kimya ve biyokimyası bilgilerinin verilmesi, ayrıca besin maddelerinin
analizine ve üretimine yönelik yöntemlere bir bakış açısı kazandırabilmektir.

Dersin İçeriği
Su, Proteinler, Enzimler, Lipidler, Karbohidratlar, Vitaminler ve Mineraller, Gıda Katkı
Maddeleri, Gıda Kontaminasyonu, Süt ve Süt Ürünleri, Tahıl ve Tahıl Ürünleri, Yağ
Teknolojisi, Alkollü içecekler

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* Food Chemistry;3rd
revised Edition, H.D.Belitz;W.Grosch;P.Schieberle, Springer Verlag
GmbH, Heidelberg-Germany
* Principles of Food Chemistry; J.M.DeMAN, The AVİ Publishing Company
Inc.Westport, Connecticut
* Besin Kimyası; A.Telefoncu , Ege Universitesi Basım Evi, İzmir


KAYNAK TARAMA TEKNİKLERİ
DİPLOMA ÇALIŞMASI - I


02489

3 ECTS Kredisi 4. yıl- 1. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Uygulama: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: İlgi alanına göre bölüm öğretim üyeleri

Dersin Amacı ve Hedefi
Laboratuvar bilgisinin desteklenmesi ve biyolojik sistemlerin analizinde araştırma yeteneğinin
kazandırılması temel amaçtır.

Dersin İçeriği
Araştırma konusunun saptanması, literatür taraması, makalelerin değerlendirilmesi, metodların
belirlenmesi

Dersin Değerlendirilmesi
Tez tamamlandığında yıl sonunda bir sözlü sınav.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal

Ders kitabı ve diğer materyaller öğrenci ve tez danışmanı ile birlikte seçilecek konuya göre
farklanmaktadır.
BİTKİ BİYOKİMYASI


02491
3 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Seçil Önal ( secıl.onal@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Bitkilerde gerçekleşen metabolik proseslerin kimyasal temelini ve biyokimyasal mantığını
öğrenciye aktarmak amaçlanmıştır.


Dersin İçeriği
Bitki biyokimyasına giriş; Bitki hücre biyolojisine bakış; Fotosentez; Solunum; Karbohidrat
metabolizması; Yapısal karbohidratlar ve bitki hücre duvarları; Bitki lipid metabolizması ve
membranlar; Azot metabolizması; Sülfür metabolizması; Bitki sekonder ürünleri; Bitki
büyüme regülatörleri; Biyokimyasal bitki ekolojisi


Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* B. Buchanan, W. Gruissem; R. Jones, Biochemistry and Molecular Biology of Plants,
ASPP, 2000.
* H. W. Heldt, Plant Biochemistry, Academic Press Inc. 3rd
ed., 2004.
* P. J. Lea, R. C. Leegood, Plant Biochemistry and Molecular Biology, John Wiley and
Sons, 2nd
ed., 1999.
* J. A. Bryant, Plant Carbohydrate Biochemistry, BIOS Sci. Publ., 1999.


EGZERSİZ BİYOKİMYASI


02493
3 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Erol Akyılmaz ( erol.akyilmaz@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Vücudun ani ve sürekli fiziksel aktivitelerde metabolik ve biyokimyasal adaptasyonunun
açıklanması, egzersiz boyunca hücre içi ve enzimatik regülasyon sistemlerinin çalışma
potansiyeli, substrat metabolizmasının, biyoenerjetiklerin, hormonal denge ve beslenme
kriterlerinin egzersiz ile ilişkilerinin açıklanması.


Dersin İçeriği

Egzersiz ve amino asit-protein metabolizması, Egzersiz ve karbohidrat metabolizması,
Egzersiz ve yağ metabolizması, Biyoenerjetikler, Oksidatif fosforilasyon ve ATP sentezi,
Anaerobik ATP kaynakları, Egzersizde endokrin sistemi cevabı, Anabolik steroidler ve
büyüme hormonu, Egzersiz ve kardiovasküler sistem.


Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* C.K. Mathews, K.E. van Holde, K.G. Ahern, “Biochemistry”, Addison Wesley
Longman, (2000)
* İ.Peker, F.Çiloğlu, Ş.Buruk, Z.Bulca, “Egzersiz Biyokimyası ve Obesite”, Nobel Tıp
Kitabevi, (2000)
* D.L. Nelson, M.M. Cox, “Lehninger Principles of Biochemistry”, Worth Publishers,
(2000)

BİYOLOJİK MEMBRANLAR VE FONKSİYONLARI


02495
3 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Seçil Önal (secıl.onal@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu derste, biyolojik membranların yapı ve fonksiyonunun anlaşılmasındaki temel konuların
anlatılması amaçtır. Ayrıca membranların gelişimi ve uygulamalar ile ilgili bilgilerin
tartışılması ve bilgi birikimini kullanabilme yetisinin kazandırılması ise bu dersin hedefidir


Dersin İçeriği
Membran ve membrane sistemlerine giriş; Membranların genel özellikleri, yapıları ve
dinamiği; Bakteri ve bitki hücre duvarları; Membrane metabolizması ve fonksiyonu; Transport
sistemleri; Membran taşıyıcıları, kanalları ve pompaları; Reseptörler ve sinyal iletim
sistemleri; Membran fizyolojisi:

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* P.L. Yeagle, The structure of biological membranes, CRC Press, 2nd
ed., 2004.
* D. L. Nelson, M M. Cox, ”Lehninger Principles of Biochemistry”, Worth Publishers,
2000.
* D. E. Metzler,”Biochemistry: The Chemical Reactions o Living Cells”, Academic Press
Inc. ,2000.
* C.K. Mathews, K.E. Van Holde, K.G. Ahern, “Biochemistry”, Pearson Education, 1999.
* D. Voet, J. G. Voet “Biochemistry”, Wiley, John and Sons, 1995
* R. Lipowsky, E. Sackman, Structure and dynamics of membranes, North-Holland, 1995
BİYOKİMYADA VERİ TABANLARI


02497
2 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 1 saat/hafta
Uygulama:1 saat/ hafta


Türkçe
İletişim: Azmi Telefoncu ( azmi.telefoncu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Biomedikal veriler hızlı bir artış göstermektedir ve bu ise tüm bilgilerin temel bilimlerin
hizmetine sunulması ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu nedenle veri tabanlarına ulaşma,
kullanımı ve değerlendirilmesini öğretmek bu dersin ana hedefini oluşturmaktadır.

Dersin İçeriği
Veri tabanları: Veri modelleri, Veri kalitesi, İntegrasyon ve içerik, biyolojik veri tabanları;
Veritabanı integrasyon ve federasyonu, Biyolojik verilerin modellendirilmesinde problemler,;
Veri modelleri ve veri tabanları, Bağlantılı modelleme ve bağlantı teorisine giriş, UML;
Unified Modeling Language(Birleştirilmiş Modelleme), UML bağlantılı veri tabanlarından
veri modellemesi, biyolojik bilimlerde veri tabanlarından bilgiye geçiş.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* Öğretim üyesi ile irtibat kurunuz.


BİYOİNFORMATİĞE GİRİŞ


02499
3 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Azmi Telefoncu ( azmi.telefoncu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu dersin ana hedefi Biyoinformatik becerilerin geliştirilmesinde Web sitelerinin
tanımlanması ve biyoinformatik araçların kullanımı ile farklı organizmaların genomları
arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi becerilerinin geliştirilmesidir.

Dersin İçeriği
Giriş, Bilgi ağları, Protein Bilgi kaynakları, Genom transformasyon kaynakları, DNA dizi
analizi, Çiftli çakıştırma teknikleri, Çoklu dizi analizleri, Sekonder veri tabanı tarama, Dizi
arama protokolü yapılandırılması, Analiz paketleri

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* Lesk, M. A., “Introduction to Bioinformatics”, 2nd edition, Oxford University Press,
2005
* Krane, D. E., “Fundemental Concepts of Bioinformatics”, Benjamin Cummings Press,
2003BİYOSENSÖRLERE GİRİŞ


02801
3 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Erol Akyılmaz ( erol.akyilmaz@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Biyosensörlere giriş dersinde, biyosensörlerin fizikokimyasal bir sinyal iletici veya optik,
elektrokimyasal, termometrik, piezoelektrik, manyetik bir sinyal iletici ile bir biyolojik
materyalin kombinasyonu ile oluşan analitik ölçüm sistemleri olduğu ve biyosensörlerin
nerelerde ve hangi amaçlarla kullanılabileceğinin öğretilmesi amaçlanmıştır.


Dersin İçeriği

Biyosensörlerin tanımı ve genel prensipleri, biyosensörlerin sınıflandırılması, biyosensörlerin
özellikleri ve karakteristikleri, biyosensör hazırlanması, biyoaktif materyal ve sinyal iletici
sistemin kombinasyonu, biyosensörlerde performans faktörleri, biyosensör uygulamaları,
biyosensörlerdeki son gelişmeler.


Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* A. Mulchandani and K.R. Rogers, “ Enzyme and Microbial Biosensors”, Humana Press,
(1998)
* D.M. Fraser, “ Biosensors in The Body”, Wiley, (1997)
* K.Nakamura, M. Aizawa, O. Miyawaki, “Electro-enzymology Coenzyme
Regeneration”, Springer-Verlag, (1988)


Dersin Amacı ve Hedefi
Kimyasal ve sensör analiz teknikleri ile gıda kalite kontrolünün değerlendirme metodlarının
öğretilmesi, modern gıda sanayisindeki kalite ve güvenlik, ürün üretimi ve geliştirilmesi
konularında bilimsel bir bakış açısı kazandırılması ve yüksek kalite değerliliklerine ulaşım
gibi konuların öğrenciye aktarılması hedeflenmiştir.

GIDA KALİTE KONTROLÜ


02803
4 ECTS Kredisi 4. yıl-VII. yarıyıl Lisans Seçmeli

4 saat/hafta

Ders verme:2 saat/hafta
Laboratuvar: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: M.Kemal DEMİRAĞ ( m..kemal.demirag@ege.edu.tr )


Dersin İçeriği

Kalite Kontrolün Temel Kavramları, Gıda Kalitesi ve Gıda Kalite Kontrolüne ait Temel
Tanımlar, Gıdaların Görünüş Özellikleri ve Gıdalarda Renk, Gıdaların Kin estetik Özellikleri
Viskozite ve Kıvam, Kusur ve Lezzet, Gıdaların Duyusal Değerlendirilmesi, Gıdalardaki
Besleyici Öğelerin Kontrolü , Gıdaların Yapısını Aydınlatmak Amacıyla Uygulanan Analizler
Kontaminantlar, Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Kalite Kontrol laboratuarının Dizaynı

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* T. Altuğ, G. Ova, “Gıda Kalite Kontrolü”, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Yayınları, No:29, II. Baskı, E.Ü Basımevi, (1995)
* M. C. Bourne, “Food Texture and Viscosity: Concept and Measurement”, Academic
Press, Inc. New York, (1982)
* F. J. Francis, “Theory, Determination and Control of Physical Properties of Food
Materials” C. K. Rha(Ed), D. Reidel Publication Company, Holland, (1975)
* T. E. Furia, “Handbook of Food Additives”, CRC Press, Florida Volume 1,5-7, (1975)
* A. Kramer, B. A. Twigg, “Quality Control for the Food Industry”, Vol:2, The Avi
Publications, Comp., Inc. Westport, Connecticut, (1975)
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ


02485
3 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: İsmail Karaboz ( ismail.karaboz@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Dersin amacı; gıda mikrobiyolojisinde önemli olan mikroorganizmaların tanıtılması, gıda
bozulmaları ve korunması olarak özetlenebilir. Ayrıca mikrobiyal testlerin prensipleri ve
kalitenin değerlendirilmesindeki yöntemlerin uygulamalarının anlatılması hedeflenmiştir.

Dersin İçeriği
Gıdalarda mikrobiyal üremeye neden olan faktörler, gıdalardaki mikroorganizmaların
izolasyonu ve sayımı için kullanılan prosedür ve teknikler, gıda endüstrisinde kullanılan bazı
mikroorganizma türleri, gıdalarda ve gıda üretiminde mikrobiyal kontaminasyonun kontrolü
ve engellenmesi, istenmeyen mikroorganizmaların gelişimini engelleyici metodlar, gıdalardaki
sağlığı bozucu faktörler, gıdalardaki mikroorganizmaların etkileşimi ve gıda bozulmalarındaki
rolü, gıdalarda bakteriyel üreme ve bakteriyel sporların fizyolojik özellikleri, gıda güvenliği,
gıda mikrobiyolojisinde mikrobiyotik standartlar ve kalite kontrol yöntemleri.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* A. Unluturk, F. Turantas(Eds),”Gida Mikrobiyolojisi”, Menji Tan Basimevi, Cinarli
Izmir, (1999)
* G. J. Banwort, “Basic Food Microbiology”, An AVI Book, New York, (1989)
* D. O. Cliver, “Foodborne Diseases”, Academic Press Inc. London, (1990)
* A. Unluturk, F. Turantas, ”Gidalarin Mikrobiyolojik Analizi”, Meta Basim Matbaacilik
Hizmetleri, Bornova-Izmir, (2002)


ÇEVRE KİMYASI


02487
4 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

4 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta
Laboratuvar: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Şenay Baysal ( senay.baysal@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu derste, çevre proseslerinin kimyası ve çevre örneklerinin kimyasal analizinin gerek çevre
problemlerinin anlaşılmasında gerekse çevre kirliliğinin kontrolü ve temizlenmesi konusunda
detaylı bilgilerin verilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca, öğrencilere, çevre kimyasının temel
prensip ve deneysel yöntemlerin öğretilmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği
Hava, su ve toprak kirliliği, kirlilik tip ve kaynakları, akut ve kronik sağlık etkileri, kontrol ve
arıtma yöntemleri, içme suyu ve atık suların karakterizasyonu, atık su işlemleri.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* J. Angerer, K.H. Schaller,” Analytical Hazardous Substances in Biological Material”
VCH Publishers, (1985)
* G. T. Spiro, W. M. Stigliani, “Chemistry of the Environment” Prentice Hall Inc. (1996)
* H.H.Rump, H. Krist, “ Laboratory Manual for the Examination of Water, Waste Water
and soil” New York (1992)
* http://www.epa.gov/epaaswer, http://humboldt.edu/~ere-dept/marsh/flow1.html
* http://www. Emtd.lanl.gov/TD/treatment.html, http://www.cevre-gov.tr
* http://www.cevreorman.gov.tr/atik


BİYOENERJETİK


02459
3 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Erol Akyılmaz ( erol.akyilmaz@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Hücreler dinamik bir yapıya sahip olup enerjinin bu yapıdaki merkezi rolü göz önüne
alındığında canlıların bu enerjiyi nasıl kazandıkları ve nerelerde kullandıklarının
biyokimyasal prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.


Dersin İçeriği

Katabolizma ve anabolizma, Hücrelerin karbon ve enerji kaynakları, karbon ve azot döngüsü,
biyokimyasal termodinamik, kimyasal potansiyel ve membran transportuna adaptasyonu,
metabolizmadaki elektron taşıyıcılar, oksidatif fosforilasyon ve ATP sentezi, proton motif
kuvvet ve kemiozmotik teori, enerjice zengin molekül olarak ATP ve diğer fosfatlı bileşikler,
Biyoenerjetiklerin kontrolü ve düzenlenmesi.


Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* D.L. Nelson, M.M. Cox, “Lehninger Principles of Biochemistry”, Worth Publishers,
(2000)
* D.Voet, J.G. Voet, “Biochemistry”, Wiley, (2004)
* D.T. Haynie, “Biological Thermodynamics”, Cambridge University Press, (2001)

HAYATIN KÖKENİ


02805
3 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Şenay Baysal ( senay.baysal@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Hayatın Kökeni; bitkiler, hayvanlar ve insanların da yeraldığı güneş sisteminin oluşumunu ve
oluşum teorilerini anlamak amacıyla biyokimya öğrencileri için gereklidir.


Dersin İçeriği

Güneş sistemi ve dünyanın orjini, atmosferin oluşumu, organik evrim, hücresel evrim,
biyokimyasal evrim, evrimin kanıtları ve dünya dışı yaşam

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:

* Rober Lewin, Modern İnsanın Kökeni, TUBİTAK yayınları, 2004.
* Hayatın Kökleri, TUBİTAK yayınları, 2002.
* Sylvia S. Mader, Biology, Mc Graw Hill, 1996.TOKSİKOLOJİ


02405
3 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders Verme:2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Aytül Önal ( aytul@med.ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Toksikoloji, kimyasal ve diğer ajanların canlı sistemler üzerine etkilerini inceleyen
multidisipliner bir bilim dalıdır. Özellikle biyokimya, farmakoloji ve pataloji gibi bilim
dalları ile bağlantısı son derece açıktır. Toksikoloji dersinde, toksik etkileşimlerin tabiatı ve
moleküler mekanizmaların tanıtılması amaçlanmıştır. Bu sayede toksikoloji bilgilerinin
verilmesinin yanı sıra potansiyel toksik maddeler hakkında tahmin yapabilme ve metabolik
biyokimya ile ilişkilendirme yeteneğinin kazandırılması hedeflenmiştir.

Dersin İçeriği
Toksinlerin biyotransformasyonları: inaktivasyonları ve vücuttan atılımları; toksisite
mekanizmaları, toksik maddelerin absorpsiyonu, dağılımı, metabolizması ve atılımları,
membran transport sistemleri, ksenobiyotiklerin toksik tesirleri, kimyasal karsinojenezis,
genetik toksikoloji, kimyasal teratojenezis, sistematik toksisite ve toksisite testleri.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
*
I. Dokmeci(Ed.), “Toksikoloji: Zehirlenmelerde Tani ve Tedavi”, Nobel Tip Kitabevleri-,Istanbul, (2001)
*
C. D. Klaassen,”Casarettand Doull’s Toxicology. The Basic Science of Poisons”, Fifth Edition, The Mc
Graw-Hill Companies, (1996)
*
S. O. Kayaalp, “Rasyonel Tedavi Yonunden Tibbi Farmakoloji”, 10. Baski, Hacettepe, Tas, (2002)
BİYOFİZİK


02807
3 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders Verme:2 saat/hafta


Türkçe
İletişim:

Dersin Amacı ve Hedefi
Fiziksel kavramlar ve metodların verilmesi ve biyofiziksel problemlere çözüm arama
yollarının bulunması becerisinin kazandırılması ana hdeftir.

Dersin İçeriği

Biyofiziğe giriş, temel kavramlar, önemli selüler proseslerdeki termodinamik ve kinetik
prensipler; termodinamik, selüler transport, selüler uyarılma, iyon kanalları, selüler
proseslerde moleküler dinamik mekanizmalar, yapı-fonksiyon ilişkilendirilmesi; elektron
transferi, proton transferi, transport mekanizmaları ve iyon kanalları

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* Öğretim üyesi ile iletişim kurunuz
BİYOKİMYADA DENEY HAYVANLARI

02407

2 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

3 saat/hafta

Ders verme: 1 saat/hafta
Laboratuvar: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Osman Yılmaz ( osman.yilmaz@deu.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Deney hayvanlarının kullanımı biyokimya alanında çalışacak kişiler için son derece önemlidir.
Bu nedenle deney hayvanları ile çalışırken dikkat edilmesi gereken temel konular, ihtiyaçlar,
sağlanması gereken koşullar ve etik komite izinleri ile ilgili bilgi ve pratik çalışma alışkanlığının
verilmesi dersin temel amacıdır.

Dersin İçeriği
Deney hayvanlarının kullanım amaçları ve seçimi, kan alma, inokulasyon, anestezi ve otopsi
yöntemleri, bakım ve üretimleri.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* R. Barone, C. Pavaun, P. C. Blın, P. Cuq, “Anatome Du Lapin, Atlas of Rabbit
Anatomy”, Masson C. Ed., (1973)
* Patrick F. Sharp, M. C. La Regina, “The Laboratory Rat”, CRC Press, London, (1998)
* H. B. Waynforth, ”Experimental and Surgical Technique in the Rat”, Academic Press,
London, (1980)
* N. Odabaşıoğlu, A. Güre, E. Yeğin, G. Akın, “Laboratuvar Hayvanları I”, Van, (1988)
* Canadian Council on Animal Care and Use of Experimental Animals, Volume I, Slater
Street, Ontario, KIP 5 HP3., (1984)
* R. Hebel, M, Stromberg, “Anatomy and Embriology of the Laboratory Rat” The John
Hopkins University Press, Baltimore London, (1988)
* J. E. Harkness, J. E. Wagner, “The Biology and Medicine of Rabbits and Rodents”,
Williams & Wilkins, (1995)

BİTİRME TEZİ
DİPLOMA ÇALIŞMASI-II


02486
3 ECTS Kredisi 4. yıl- 2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Uygulama: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: İlgi alanına göre bölüm öğretim üyeleri

Dersin Amacı ve Hedefi
Laboratuvar bilgisinin desteklenmesi ve biyolojik sistemlerin analizinde araştırma yeteneğinin
kazandırılması temel amaçtır.

Dersin İçeriği
Pratik çalışma (deneysel kısım).

Dersin Değerlendirilmesi
Tez tamamlandığında yıl sonunda bir sözlü sınav.

Ön şart/Önerilen

Kaynak Tarama Teknikleri(Diploma Çalışması-I) dersini almayan öğrenciler Bitirme
Tezi(Diploma Çalışması-II) dersini alamazlar.

Ders Kitabı/Diğer Materyal

Ders kitabı ve diğer materyaller öğrenci ve tez danışmanı ile birlikte seçilecek konuya göre
farklanmaktadır.
TEKNİK İNCELEME

02412

7 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

3 saat/hafta

Uygulama: 3 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Erol Akyılmaz ve Şenay Baysal

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu inceleme kursunda, endüstriyel işletmelerin ziyareti hedeflenmiştir. Bu yolla öğrencilerin
teorik derslerde gördükleri temel bilgileri, ilgili endüstriyel firmalardaki uygulamalarını
(üretim, kalite kontrol vb.) yerinde görme olanağının sağlanması amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği
Çevredeki endüstri kuruluşlarının ziyareti ve incelenmesi.

Dersin Değerlendirilmesi
Ziyaret edilen endüstri kuruluşlarındaki incelemeler ile ilgili rapor hazırlaması (%40) ve bir
yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal


DOKU BİYOKİMYASI


02490
3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders Verme:2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Şenay Baysal ( senay.baysal@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Organları oluşturan dokular hakkında bilgilerin verilmesi ve doku bazında yapı ve
fonksiyonların öğretilmesi esas amaçtır.

Dersin İçeriği
Kas, böbrek, karaciğer ve adipoz dokuların biyokimyası, beynin genel metabolizması ve nöral
biyokimya; dokuların detoksifikasyonu.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* Textbook of Biochemistry With Clinic., 5TH Edition, by Thomas M Devlin, 2002.
*
Harper's Biochemistry: A Lange Medical Book (A Lange Medical Book) by Robert K.
Murray, Daryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell, 2005.
*
L. A. Kaplan, A. J. Pesce, “Clinical Chemistry, Theory, Analysis and Correlation”, C.V.
Mosby Company, 1989.
İLAÇ METABOLİZMASI

02482

3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Figen Zihnioğlu ( figen.zihnioglu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
İlaçlar hakkında genel bilgiler, terminoloji ve ilaç metabolizması (ilaçların, absorbsiyon,
dağılım, metabolizma ve atılımı) konularında genel bilgilerin öğrenciye verilmesi temel
amaçtır.

Dersin İçeriği
İlaçlar ve formları hakkında genel bilgi, ilaç tedavisindeki dört proses, ilaçların metabolik
yolları, ilaç metabolizmasının moleküler mekanizması ve enzimolojisi, ilaç metabolizmasının
indüksiyonu ve inhibisyonu, ilaç metabolizmasına etki eden faktörler, ilaç metabolizmasına
farmakolojik bakış, ilaç metabolizmasının farmakokinetiği.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* D. G. G. Smith, J. K. Aronson, “Clinical Pharmacology and Drug Therapy”, Oxford
University Press, (2002)
* G. G. Gibson, P. Skett, “Introduction to Drug Metabolism”, Chapman and Hall, (1986)

GEN TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI

02492

3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Zeki Topçu

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu ders rekombinant DNA teknolojisi, ilaç ve medikal bilimlerinin füzyonu sonucunda
ortaya çıkmıştır. Bu dersin amacı biyokimya öğrencileri için bir organizmadan diğerine
farmasötklerin üretimi için gen transferi gibi zorunlu bilinmesi gerekenleri öğretmektir.
Öğrenciler, biyomedikal bilimlerde moleküler yaklaşım yeteneği kazanacaklardır.

Dersin İçeriği
Klasik mikrobiyal genetik: yaklaşımlar, problemler ve analiz metodları. Bakteri, bakteriyel
virüsler ve mayaların genetik değişimi., Mutagenez, mutasyonlar, mutantların analizi, genetik
haritalama. DNA onarımı. Genom organizasyonu. Plazmidler. Transpozon ve rekombinasyon
için moleküler mekanizma. DNA replikasyon and hücre bölünmesi, hücre çevrimi. Gen
ekspresyonunun regülasyonu ve bakterilerde büyüme, bakteriyel virüsler ve mayalar.
Transkripsiyon ve regülasyon, global regülasyon. RNA katalizi. Farklanma. Peptid
zincirlerinin katlanma, olgunlaşma ve taşınması. Mitakondriyal genetik, mayalarda
mitakondriyal ve nükleer kalıtım. Mayaların çiftleşme tipleri. Genetik sistemlerin ve
organizmaların evrimi. Rekombinant DNA Teknolojisi: Restiriksiyon endonükleazları,
vektörler, genomik ve cDNA kütüphanesi, genetik transformasyon. Moleküler araştırma
prosedürleri: DNA diziliş teknikleri, PCR, monoklonal antikorlar. Prokaryotlarda gen
ekspresyonunun maniplasyonu: Düzenlenebilir ve güçlü promotorlardan gen ekspresyonu,
füzyon proteinleri, protein stabilitesinin arttırılması. Moleküler diagnostik: Immunolojik
diagnostik prosedürleri, DNA diagnostik sistemleri İnsan somatik gen terapisi: Hücre içi ve
dışında gen terapisi, antisens terapi. İlaç biyoteknolojisinde patent ve düzenleme:
Biyoteknolojik buluşların patenti, etik.,Uygulamalar

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
*
Glick, B. R. And Pasternak, J. J. ‘Molecular Biotechnology’, ASM Press 1994, Washington D. C.EKOLOJİK BİYOKİMYA

02480

3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Erhan Dinçkaya ( erhan.dinckaya@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu dersin amacını ekoloji ile ilgili biyokimya konusunda temel bilgileri sağlamak
oluşturmaktadır.Ders kapsamında doğal çevredeki aynı ve farklı türler arasında meydana
gelen etkileşimlere ve ilgili türlerin farklı faktörlere karşı sergilemiş oldukları biyokimyasal
reaksiyonlara bir genel bakış sağlanması hedeflenmiştir.

Dersin İçeriği
Yaşam ve ekoloji, ekolojinin temel kavramları, ekosistemler ve onların özellikleri,
ekosistemlerde enerji ve madde akışı,kirlilik ve ekoloji, ekolojik biyokimyanıntemel
kavramları, biyokimyasal adaptasyon, aynı ve farklı türler arasındaki kimyasal ilişki,
detoksifikasyon ve ilişkili metabolik yollar, biyotransformasyon ve biyodegradasyonlar,
alım, biriktirme ve yoğunlaştırma kavramları

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* A. Kocatas,”Ekoloji - Çevre Biyolojisi” Ege Üniversitesi Basımevi (2003)
*
C.R.Towsend,M.Begon,J.L.Harper, “Essential of Ecology” Blackwell Publishing,(2002)
* P.Catgrave, I.Forseth,”Introductory Ecology” Blackwell Publishing,(2002)
* D.G.Crosby,”Environmental Toxicology and Chemistry”Oxford University Pres.(1998)


BİYOMATERYALLER

02488

3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Figen Zihnioğlu ( figen.zihnioglu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Biyomateryaller çok farklı kullanım ve özelliklere sahip modern materyallerdir. Bu derste
biyomateryaller temel düzeyde tanımlanarak, gerek biyokimya gerekse biyomedikal açıdan
önemi vurgulanacaktır. Bu konuda öğrencinin ileriye yönelik farklı bir uygulama alnında
bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği
Biyopolimerler ve biyomateryalerin tanımı, biyomateryal tipleri, biyokompatibilite, polimerik
biyomateryaller, biyobozunur polimerler, biyomateryal testleri, kaynaklar, biyoaffinite
matriksleri, doğal ve sentetik biyomateryallerin sınıflandırılması, biyopolimerlerin
uygulamaları .

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* D. Walton, P. Lorimer, “Polymers”, Oxford University Press, (2000)
* http://www.brooklyn.cuny.edu/bc/ahpNANOBİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ


02494
3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Suna Timur (suna.timur@ege.edu.tr)

Dersin Amacı ve Hedefi:
Bu ders kapsamında yaşam bilimlerinde nanoteknolojinin güncel uygulamaları aktarılacak
olup, nanoskalalı biyomateryallerin geliştirilmesi, uygulamaları ve nanofabrikasyon
teknolojisi üzerinde durulacaktır.

Ders İçeriği:
Nanobiyoteknolojinin bir uygulama alanı olan nanoskalalı materyallerin biyolojik sistemlere
uygulaması ve nanosistemlerin yeni nanoskalalı materyallerin üretiminde kalıp yada model
olarak kullanımları, nanotıp, nanobiyosensör, nanoakışkanlar ve nanobiyosistemlerin özel
uygulamaları, organic yada biyolojik materyalleri temel alan sistemlerin hazırlanması,
fabrikasyonu, MEMS/ NEMS, nanopartiküller, “nanowire”lar, nanotüpler.

Dersin Değerlendirilmesi:
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (40%) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (60%) yapılmaktadır.

Ön şart /Önerilen: Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal

*
Ratner,M. Ratener,D. (2003) Nanotechnology A Gentle Introduction to the Next Big
Idea, Prentice Hall, ISBN: 0131014005

KİMYASAL ENSTRÜMENTASYON

02478

3 ECTS Kredisi 4. yıl -. 2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: F. Nil Ertaş ( fatma.nil.ersoyertas@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi:
Bu dersin amacı öğrenciye ölçme ve enstrümentasyonu tanıtmaktır. Kimyasal analizde
kullanılan cihazların temel bileşenleri verilmektedir.

Ders İçeriği:
Bir cihazın bileşenleri, elektrik ve elektronik devrelerin temel bileşenleri, sinyal üreticiler,
analitik cihazlarda kullanılan ışık kaynakları, işlemci katlandırıcılar, sinyal işlemcileri,
dedektörler, okuma aygıtları, sinyal ve gürültü, bilgisayarlı sistemler, otomatik analiz
yöntemlerine genel bakış, sensör sistemleri, biyosensörler.

Dersin Değerlendirilmesi:
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (40%) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (60%) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen: Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal

* D.A.Skoog, J.J.Leory,”Principles of Instrumental Analysis” Sounders College
Publishing, 4.edition (1992)
* M.H.Willard, L.L.Merritt, J.A.Dean, F.A.Settle, “Instrumental methods of Analysis” D.
Van Nostrand Company, 6. edition (1981)
* H.Tural, F.N.Ertaş, “Kimyasal Enstrümantasyonun Temel İlkeleri” E.U. Fen Fakültesi
yayınları, No. 166 (2000)

ATIK DEĞERLENDİRİLMESİ VE ARITMA
YÖNTEMLERİ


02460

3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Şenay Baysal ( senay.baysal@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Öğrencinin atık arıtma ve atıkların nasıl değerlendirilebileceği hakkında genel bilgi ile
donatılması dersin temel amacıdır.

Dersin İçeriği
Sıvı ve katı atıkların arıtma stratejilerinin planlanması, atık su arıtım teknikleri, fiziksel,
kimyasal ve biyolojik ileri arıtım yöntemleri, arıtılan atık suyun tekrar kullanılabilirliği, çamur
arıtım yöntemleri ve atıkların değerlendirilmesi, katı atıkların toplanması ve karakterizasyonu,
katı atık arıtım yöntemleri ve değerlendirilmesi.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* A. Samsunoğlu, “Kullanılmış Suların Arıtılması”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir,
(1987)
* H. Toprak, “Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarım Esasları”, Dokuz Eylül Üniversitesi,
İzmir, (1996)
* F. Şengül, “Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması”, Dokuz Eylül Üniversitesi,
İzmir, (1989)
* O. Uslu, A. Türkman, “Su Kirliliği ve Kontrolü”, T.C. Başbakanlık Çevre Genel
Müdürlük Yayınları Eğitim Dizisi, İzmir, (1987)
* http://www.gerikazanim.metu.edu.tr/download/geri-kazanım.doc
* http://www.accepta.com, http://Environmental-Expert.com
FİZYOLOJİ

02484

3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Lütfiye Kanıt ( kanıt@med.ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Fizyolojinin öneminin anlaşılması ve öğrencilerin insan vücudunun fizyolojik fonksiyonunu
anlayabilmesi için temel kavramların anlatılması temel hedeftir. Fizyolojik fonksiyonun ,
moleküler, selüler ve organizma düzeyinde bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği
Temel hücre prosesleri(fizyolojiye giriş, moleküler etkileşimler, kompartmanlaşma(hücre ve
dokular), iletişim, integrasyon ve homeostaz), Homeostaz ve kontrol(endokrin sistem, sinirler
ve merkezi sinir sistemi, kaslar, vücut hareketinin kontrolü), Fonksiyonun
integrasyonu(kardiyovaskuler fizyoloji, kan ve kan fizyolojisi(eritrositler, lökositler, kan
grupları ve hemoglobin), solunum mekanizması, gaz değişimi ve taşınım, böbrekler, sıvı ve
elektrolit dengesi), Metabolizma, büyüme ve yaşlanma(sindirim, enerji dengesi ve
metabolizma, endokrin kontrol, immün system, üreme ve büyüme).

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* Guyton and Hall,”Tıbbi Fizyoloji” 10.Baskı
* W.F. Gonong(Translation),”Tıbbi Fizyoloji” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 20.BaskıHALK SAĞLIĞI

02414

3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Fethi Doğan ( fdogan@med.ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Öğrencilere sağlık ve hastalık terimlerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca insan sağlığı
için risk ve tehlike durumlarının anlatılması ve bunların giderilmesindeki metodlar ve
toplumsal bilgilendirmenin öneminin anlatılması hedeflenmiştir.

Dersin İçeriği
Halk sağlığı sorunları, yaş ve meslek gruplarına göre dağılımı, insan sağlığını etkileyen
çevresel risklerin belirlenmesi, güncel bulaşıcı hastalıklar, koruma yöntemleri ve toplumsal
bilinç.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* M. Bertan, Ç. Güler, “ Halk Sağlığı, Temel Bilgiler”, I. Baskı, Güneş Kitabevi Ltd. Şti.,
(1996)
* N. Fişek, “Halk Sağlığına Giriş”, III. Baskı, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, (1993)
* N. Eren, Z. Öztek, “Sağlık Ocağı Yönetimi”, Hacettepe Üniversitesi Yayın No: 22,
Ankara, (1982)

GIDA HİJYENİ

02413

3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Şahika Esen ( sahikaesen@yahoo.com )

Dersin Amacı ve Hedefi
Dersin temel hedefleri; öğrencileri gıda hijyeni hakkındaki temel kuralları anlatmak ,
vücutları ile ilgili sorumlulukları öğretmek ve gıda hijyeni ve buna ilişkin problemlerin
çözümü gıda kalite kontrolü ile ilgili bilgilerin aktarılmasıdır.

Dersin İçeriği
Gıda zincirinin güvenli hijyeni için gıdanın üretim, dışalım ve dolaşımının temel kuralları,
gıda katkı ve kontaminantlarından istenen hijyenik talepler, et ve et ürünlerinin üretim ve
işlenmesine hijyenik bakış, kümes hayvanı eti, yumurtası ve diğer ürünlerinin hijyeni, süt ve
süt ürünlerinin hijyeni, bitkisel orijinli gıdalar, içme suyu ve içeceklerin hijyeni ve sağlık
açısından güvenilirliği, gıdanın istenmeyen değişimlerden korunması, kritik kontrol
noktaları, gıda kalitesinin insan sağlığına etkisi, hijyen planları(kişisel hijyen, temizlik
protokolları), gıda güvenlik kontrol sistemleri ve kalite güvencesi, HACCP.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* N. G. Mariott, V. N. Reinhold, “Principles of Food Sanitation”, New York, (1989)
* R. K. Gutrie, V. N. Reinhold,”Food Sanitation“, New York, (1988)
* B. C. Hobbs, D. Roberts, E. Arnold, “Food Poisoning and Food Hygiene”, USA, (1987)
* M. P. Doyle, L. R. Beuchat, T. J. Montville, (Eds.), “Food Microbiology”, ASM Press,
Washington D. C., (1997)

ENDÜSTRİYEL HİJYEN

02411

3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Aliye Mandıracıoğlu (aliye.mandiracioglu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Endüstriyel hijyen, sağlık ve endüstriyel güvenliği etkileyen çevre faktörlerinin
tanımlanması, değerlendirilmesi ve korunmasını kapsamaktadır. Bu derste endüstriyel hijyen
ve güvenlik hakkındaki temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği
Tarihsel gelişim ve ilgili yasal durum, Endüstriyel hijyen prensipleri, İş sağlığı prensipleri,
İş güvenliği prensipleri, Toksikolojinin prensipleri, Meslek hastalıkları, İş kazaları, Mesleki
maruz kalınan kimyasal etkenlerin kontrolü, Mesleki maruz kalınan fiziksel etkenlerin
kontrolü, Mesleki maruz kalınan biyolojik etkenlerin kontrolü, Çevresel ve biyolojik izlem,
Ergonomi, Risk analizi ve iletişimi

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* Encyclopedia of Occupational Health and Safety, ILO, 1997.
* Prof. Dr. Sıtkı Velicangil, Ömer Velicangil. Endüstri Sağlığı ve Meslek Hastalıkları.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, 1987.
* Joseph Ladou. Occupational Medicine. A Lange medical book. USA, 1990.
* Fundamentals of Health at Work, Taylor & Francis, Incorporated 2000 (e-book Ege
Üniversitesi )
* A. Mandıracıoğlu, “Endüstri Hijyeni”, Sağlık Bakanlığı Meslek Liseleri Ders Kitabı,
Ankara, (2001)
* Practical Guide to Industrial Safety: Methods for Process Safety Professionals, 2000 (- e-
book Ege Üniversitesi )
ANATOMİ


02476
3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
Öğretim Üyesi: Lokman Öztürk ( lokman@med.ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Dersin öncelikli amacı insan anatomisini öğrencilere tanıtmaktır. Ayrıca anatomik terimlerin
doğru kullanımları öğretilecektir. Dersin hedefi ise insan vücudunun sistemleri ve
organlarının temel elemanlarının öğretilmesidir.


Dersin İçeriği
Anatominin tanımı, temel vücut bileşenleri, iskelet, kas, sinir, dolaşım ve sindirim
sistemlerinin temel yapısal özellikleri ve koordinasyonları.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
BİYOKİMYA I

01301

10 ECTS Kredisi 3. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

7 saat/hafta

Ders verme: 4 saat/hafta
Laboratuvar: 3 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Figen Zihnioğlu ( figen.zihnioglu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Biyolojik bilimlerde büyük reformlar gerçekleşmektedir ve biyokimya bu gelişimlerin
başında yer almaktadır. Biyokimya I dersi ile canlı materyalin yapı, organizasyon ve
fonksiyonu hakkında moleküler düzeyde bilgi sağlamak temel hedeftir. Bu giriş dersinde;
biyolojik bileşenlerin kimyası ve biyolojik fonksiyon ile ilişkilendirilmesi ve biyolojik
enformasyon hakkında temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği
Biyokimyaya giriş, biyolojik sistemlerde yapılanmalar, Biyomoleküllerin yapı ve
fonksiyonları; Aminoasitler, peptidler, proteinler, enzim, koenzimler, nükleik asitler,
biyokimyasal evrim, protein sentezi(DNA replikasyonu, trankripsiyon ve translasyon) protein
katlanması ve post-translasyonel modifikasyonlar detaylı olarak anlatılmaktadır.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* David L. Nelson, Michael M. Cox, ”Lehninger Principles of Biochemistry”, Worth
Publishers, (2000)
* Stryer, “Biochemistry”, Worth Publishers, (2002)
* D. Voet, J. G. Voet “ Biochemistry” Volume I, Biomolecules, Mechanisms of Enzyme
Action and Metabolism”, Wiley, John and Sons, (2003)
* C. K. Mathews, K.E. Van Holde, K. G. Ahern, “Biochemistry”, Pearson Education,
(1999)
* T. M. Devlin, “Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations”, Wiley, John and
Sons, (2001)
* D. Voet, J. G. Voet “Biochemistry” Wiley, John and Sons, (2003)


BİYOFİZİKOKİMYA

01305

7 ECTS Kredisi 3. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

5 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta
Laboratuvar: 3 saat/ hafta

Türkçe
İletişim: Erol Akyılmaz ( erol.akyilmaz@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Dersin ana hedefi biyofizikokimyanın temel ilke ve prensiplerinin verilmesi ve ilgili bilimler
ile bağlantının sağlanmasıdır. Bu kapsamda biyofizikokimyasal problemlerin ve problem
çözümüne yönelik metadojilerin tanıtılması, biyofizikokimyadaki gelişmeler ve uygulamalar,
biyofizikokimya’nın anlaşılmasındaki temel konular; özellikle termodinamik, yapı ve
fonksiyon aydınlatılması için gerekli olan yöntemlerin anlatılması amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği
Biyolojik makromoleküller, makromoleküler yapıdaki moleküler etkileşimler, hücredeki
çevre, termodinamik ilkeler, moleküler potansiyeller, bağ ve bağ dışı potansiyeller,
elektrostatik etkileşimler, dipol-dipol etkileşimleri, van der waals etkileşimleri, hidrojen
bağları, makromoleküllerin çözeltideki davranışları, difüzyon, sedimentasyon, viskozite ve
elektroforez

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* K. E. von Holdes, W.C. Johnson, P.S. Ho, “Principles of Physical Biochemistry”,
Prentice Hall, Inc., (1998)
* N. C. Price, R. A. Dwek, R. G. Ratcliffe, M.R. Wormold,”Principles and Problems in
Physical Chemistry for Biochemist”, Oxford University Press, (2001)
* R. Chang, “Physical Chemistry for the Chemical and the Biological Sciences”,
University Science Books, (2000)
BİYOANORGANİK KİMYA

01387

3 ECTS Kredisi 3. yıl-1. yarıyıl Lisans Required

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Erhan Dinçkaya ( erhan.dinckaya@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Güncel bilimdeki en dinamik alanlardan biri olarak biyoanaorganik kimya; kimya, biyoloji,
biyokimya ve tıp arasındaki en önemli doğal bağlantılardan biri olarak yeralmaktadır.
Metabolizma, gen regülasyonu, solunum ,fotosentez ve sinir impulslarının iletimi metal
iyonlarına gereksinim gösteren çoğu doğal prosesten sadece birkaçıdır.Yeni sistemler sürekli
bir şekilde keşfedilmektedir. Bu ders bu kapsamda, koordinasyon kimyası, spesifik
fonksiyonlar için metal iyonlarının özellikleri, biyokimyada ve biyolojik sistemlerde ilgili
biyomoleküller ve onların fonksiyonları hakkında gerekli temel bilgiyi sağlamaktadır.

Dersin İçeriği
Biyoanorganik kimyaya genel bakış, biyoanorganik kimya ile ilişkili koordinasyon kimyasının
temel ilkeleri, biyoanorganik kimyada ligantlar olarak biyolojik moleküller, biyolojideki metal
içeren birimlerin seçimli alımı ve oluşturulması, hücre içinde metal iyonlarının kullanımı ve
konsantrasyonlarının kullanımı, biyomoleküllerin metal iyon katlanmaları ve çapraz
bağlanmaları,metal iyon ve komplekslerinin biyomolekül aktif merkezlerine bağlanmaları

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* Heinz-Bernhard Kraatz , Nils Metzler-Nolte , Concepts and Models in Bioinorganic
Chemistry, Wiley-Interscience,2006
* Rosette M. ,Roat-Malone, Bioinorganic Chemistry : A Short Course
Wiley-Interscience, (2002)
* J. J. R. Fra'usto da Silva, R. J. P. Williams The Biological Chemistry of the Elements :
The Inorganic Chemistry of Life Oxford University Press,(2001)
* S. J. Lippard, J. M. Berg, “Principles of Bioinorganic Chemistry”, University Science
Books, (1994)
* I Bertini, H. B. Grey, S. J. Lippard, J. S. Valentine,”Bioinorganic Chemistry”, University
Science Books, (1994)


BİYOKİMYADA TEMEL TEKNİKLER

01353

7 ECTS Kredisi 3. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

5 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta
Laboratuvar: 3 saat/hafta

İngilizce
İletişim: Figen Zihnioğlu ( figen.zihnioglu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Lisans düzeyinde temel biyokimyasal tekniklerin ve laboratuvar çalışma prensiplerinin
öğretilmesi biyokimya eğitimi alan öğrenciler için bir zorunluluktur. Bu sayede öğrencilerin
biyomoleküller ile çalışma deneyiminin kazandırılması,ve öğrencilerin ileri düzeydeki
biyokimyasal çalışmaları planlama ve pratik çalışmalara katılabilme yetisinin kazandırılması
temel amaçtır.

Dersin İçeriği
Biyolojik tamponlar, laboratuar güvenliği, örnek hazırlama teknikleri,
homojenizasyon/parçalama, santrifüj, mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, diyaliz, çöktürme
teknikleri, kromatografik metodlar (giriş, iyon-değişim, jel filtrasyon, affinite, HPLC ve
diğerleri), elektroforetik yöntemler.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen: Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:

* R. Boyer,”Modern Experimental Biochemistry”, Benjamin Cummings, (2000)
* R. Switzer, L. Garrity, “Experimental Biochemistry”, W. H. Freeman Company, (1999)
* D. J. Holme, H. Peck, “Analytical Biochemistry”, Prentice Hall, (1998)

BİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ


01389
3 ECTS Kredisi 3. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Suna Timur ( suna.timur@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi:
Öğrencilerin genel anlamda biyoteknolojinin tanımı, tarihsel gelişimi ve uygulama alanları
hakkında bilgilendirilmesi ve bilimsel anlamı dışında ekonomik, sosyal, etik ve politik
yaklaşımların kazandırılması.

Ders İçeriği:
Biyoteknolojiye giriş, Gen ve Genom kavramları, Proteinler, Mikrobiyal biyoteknoloji,
Tarımsal biyoteknoloji, Medikal biyoteknoloji, Genetik manuplasyonların tarihçesi,
Biyoremediasyon, Hayvansal biyoteknoloji, Bilimsel, Ekonomik, Sosyal, Etik ve Politik
yaklaşımlar.


Dersin Değerlendirilmesi:
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (40%) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (60%) yapılmaktadır.

Ön şart /Önerilen: Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal

*
W.J.Thieman and Michael A. Palladino “Introduction to Biotechnology”, Pearson
Education, San Francisco, CA (2004).BİYOKİMYA II

01309

10 ECTS Kredisi 3. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

7 saat/hafta

Ders verme: 4 saat/hafta
Laboratuvar: 3 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Azmi Telefoncu ( azmi.telefoncu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Biyokimya; biyolojik bilimlerde yapılan büyük reformların başında yer almaktadır. Bu
derste; biyolojik bileşenlerin kimyası, biyolojik fonksiyon ile ilişkilendirilmesi, ve
organizmada gerçekleşen kimyasal reaksiyonların tümü olarak tanımlanan “metabolizma”,
transport sistemleri, enerjetik gibi konular hakkında bilgi vermek temel amaçtır.

Dersin İçeriği
Metabolizmaya giriş, protein ve amino asit metabolizması, oksidatif dekarboksilasyon ve sitrat
çevrimi, karbohidrat metabolizması; glikoliz, glikoneojenez, pentoz fosfat çevrimi, calvin
çevrimi, Glikojen Metabolizması; glikojenesis ve glikojenolizis, lipidlerin kimyası ve
metabolizması; yağ asidi oksidasyonu, biyosentezi, membran lipidleri, kolesterol ve sterol
metabolizması, oksidatif fosforilasyon ve solunum zinciri, elektron transportu, biyolojik
membranlar ve selüler transport, fotosentez.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* David L. Nelson, Michael M. Cox, ”Lehninger Principles of Biochemistry”, Worth
Publishers, (2000)
* Stryer, “Biochemistry”, Worth Publishers, (2002)
* D. Voet, J. G. Voet “ Biochemistry” Volume I, Biomolecules, Mechanisms of Enzyme
Action and Metabolism, Wiley, John and Sons, (2003)
* C.K. Mathews, K.E. Van Holde, K. G. Ahern, “Biochemistry” Pearson Education, (1999)
* T.M. Devlin, “Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations” Wiley, John and
Sons, (2001)
* D. Voet, J. G. Voet “Biochemistry” Wiley, John and Sons, (2003)


BİYOREAKTÖRLER

01310

3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Nurdan Pazarlıoğlu ( nurdan.pazarlioglu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Büyüyen canlı sistemlerde kullanılan reaktör tiplerinin öğretilmesi. Öğrenciler biyoreaktör
tasarımının prensiplerini ve ölçek büyütme şartlarını anlama yeteneği kazanacaklardır.

Dersin içeriği
Giriş, Biyoteknolojide kütle transferi, Havalandırma metodları, Mekanik olarak karıştırılan
biyoreaktörler, Türbülent ve laminar akış, Kabarcık ve hava kaldırmalı biyoreaktörler, Dolgu
yatak ve damlatmalı akış biyoreaktörleri, Akışkan yatak biyoreaktörler, Hayvan hücre
kültürlerinde havalandırma ve karıştırma, Biyoreaktör çalıştırma yöntemleri, Reoloji ve
biyoteknoloji, Enstrümantasyon ve kontrol, biyoreaktörlerde ölçek büyültme ve küçültme

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* C. Radledge, B. Kristiansen, “Basic Biotechnology”, Second Edition,, Cambridge
University Press, (2001)
* J. E. Bailey, D. F. Ollis, “Biochemical Engineering Fundamentals”, Second Edition,
Mc Graw Hill International, (1986)

EMZİMOLOJİ

01357

7 ECTS Kredisi 3. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

5 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta
Laboratuvar: 3 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Erhan Dinçkaya ( erhan.dinkaya@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Genel hedef, in vivo ve in vitro ortamda enzimlerin davranışının anlaşılmasını sağlamaktır.
Bu ders, hücrelerdeki enzimlerden izole enzimlere kadar geniş bir aralıktaki enzim davranış
ve özelliklerini açıklamayı hedeflemektedir. Biyokimya ve ilgili biyolojik bilimlerdeki lisans
öğrencileri için temel bir derstir.

Dersin İçeriği
Enzimolojiye genel bakış, enzimolojinin temel prensipleri, enzimlerin yapısı ve özellikleri,
enzimlerin sınıflandırılması, enzim etki mekanizmaları, koenzimler, enzim aktivitesi, aktivite
tayin yöntemleri ve kalite belirlenmesi, enzim aktivitesine etki eden faktörler, enzim kinetiğine
giriş, enzim aktivitesinin kontrolü, immobilize enzimler, enzim immobilizasyon yöntemleri

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
*
A.G.Marangani,Enzyme Kinetics,A Modern Approach, John Wiley&Sons Inc.(2003)
* R.A.Copeland, Enzymes: A Practical Introduction to Structure Mechanism and Data
Analysis, John Wiley VHC Inc.(2000).
*
N.C. Price, L. Stevens, “Fundamentals of Enzymology”, Oxford University Press, (1999)
* A. Telefoncu(Eds), “Enzimoloji”, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Basımevi, (1997)
MİKROBİYAL METABOLİZMA

01368

3 ECTS Kredisi 3. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Suna Timur (suna.timur@ege.edu.tr)

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu ders kapsamında mikrobiyal proseslerin biyokimyasal yaklaşım ile incelenmesi ve
değerlendirilmesi hedeflenmiştir.

Dersin İçeriği
Ekstem koşullarda bakteriyal yaşamın biyokimyasal prensibleri, sporulasyon, prokaryotic ve
ökaryotik mikroorganizmalar tarafından salgılanan proteinler ve sinyal peptidleri,
antibiyotiklerin etki mekanizması, anaerobik prosesler ksenobiyotikler ve yıkım prosesleri,
endüstriyel türler ve ana metabolik yolları, bakteriyal fotosentez

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* Introductory Microbiology, J. Heritage, E.G.V. Evans, R.A. Killington,
publisher/Edition: Cambridge University Press ISBN: 8175961031

ENSTRÜMENTAL ANALİZ

01366

7 ECTS Kredisi 3. yıl-2. yarıyıl Lisans Zorunlu

4 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta
Laboratuvar: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: İsmet Gökçel ( ısmet.gokçel@sci.ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu dersin amacı modern analiz yöntemlerinin tanıtılması ve bu yöntemlerin analitik
uygulamalarına ilişkin örnek denemeler gösterilmesidir.

Dersin İçeriği
Elektroanalitik yöntemler ve temel ilkeler (potansiyometri, kondüktometri, voltammetri,
polarografi, amperometri, elektrogravimetri) ve bu yöntemlerin durgun ve akışkan sistemlere
uygulamaları, Spektroskopik yöntemlerin tanımı ve kimi kavramlar, UV, GB, IR ve Raman
spektroskopisi, moleküler florimetri, nefelometri, türbidimetri, polarimetri, refraktometri, alev
emisyon spektroskopisi (FES), atomik soğurma spektroskopisi (AAS), elektrotermal
atomlaştırıcılı AAS (ETAAS), atomik floresans spektroskopisi (AFS) ve diğer spektroskopik
analiz tekniklerinin temel ilkeleri

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* Southhampton Electrochemistry Group, “Instrumental Methods in Electrochemistry”
Ellis Horwood Lt., (1985)
* H.Tural, İ.Gökçel, N.Ertaş,”Enstrümental Analis I, Elektroanalitik Yöntemler” E.Ü.Fen
Fakültesi Yayınları, No.186 (2003)

BİYOKİMYA III

01402

7 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

5 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta
Laboratuvar: 3 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Erhan Dinçkaya ( erhan.dinckaya@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Biyokimya, canlı organizmadaki yapı, organizasyon ve fonksiyonların moleküler düzeyde
tanımlamaktadır. Bu ders, özellikle yapı ve fonksiyon arasındaki ilişki ve regülasyonla ilgili
ana konular ile metabolizmanın regülasyonu hakkındaki gerekli bilgileri sunar

Dersin İçeriği
Homeostasis, sinyal iletimi,hormonlar,G-proteinleri ,tirozin kinaz temelli sinyal iletimi,
fosfoinozitid kaskadı, metabolizmanın hormonal kontrolü,enzim sentezinin genetik
kontrolü,enzim aktivitesinin regülasyonu, özel organizasyonlar ve kompartmanlama,
metabolizmanın enzimatik regülasyonu, metabolik yolların regülasyonu

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
*
D. L. Nelson, M. M. Cox, ”Lehninger Principles of Biochemistry”, W.H.Freeman ,
(2004)
* D. Voet, J. G. Voet “Biochemistry”, Wiley, John and Sons, (2004)
* D. E. Metzler,”Biochemistry: The Chemical Reactions o Living Cells”, Academic Press
Inc. (2003)
* G.Krauss, “Biochemistry of Signal Transduction and Regulation” Wiley –WHC,(2001)
* C.K. Mathews, K.E. Van Holde, K.G. Ahern, “Biochemistry”, Pearson Education, (2000)

BİYOPROSES KİNETİĞİ

01403

3 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Nurdan Pazarlıoğlu ( nurdan.pazarlioglu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Değişik endüştrilerde kullanılan biyoproses ve biyoteknolojik stratejilerin en yeni
uygulamaları hakkında öğrencileri bilgilendirmektir.

Dersin İçeriği
Giriş, Hücre miktarının ölçümü, Modeller, Eksponansiyel büyüme modeli, Monod modeli,
Verim sabitleri, verimlilik, Fermantasyon proseslerinin modellendirilmesi, Bilgisayar
similasyonu

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* M. L. Schuler, F. Kargı, “Bioprocess Engineering”, Prentice Hall Int. Series, (1992)
* H. W. Blanch D.S. Clark, “Biochemical Engineering”, Marcel Dekker, (1997)
* C. Radledge, B. Kristiansen, “Basic Biotechnology” Second Edition,. Cambridge
University Press, (2001)
* J. E. Bailey, D. F. Ollis, “Biochemical Engineering Fundamentals” Second Edition, Mc
Graw Hill International, (1986)
* N. S. Panikov, “Microbial Growth Kinetics” First Edition, Chapman & Hall, (1995)


ENZİM TEKNOLOJİSİ


01404
3 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Seçil Önal ( secıl.onal@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Enzim bilgisi biyokimya ve biyoteknoloji için gereklidir. Biyoteknolojik üretimlerin büyük
çoğunluğunda enzim üretimi veya kullanımı esastır. Ayrıca enzimler gıda sanayi gibi birçok
sanayide uygulama alanı bulmuşlardır. Bu nedenle biyokimya, biyoteknoloji veya gıda
üzerine çalışacak bir kişi mutlaka enzimler ile çalışma durumunda kalacaktır. Bu derste
öğrenciye enzimler ve teknolojik gelişmeler hakkındaki temel bilgilerin verilmesi, enzimlerin
gıda, yem, tarım, kağıt, deri, tekstil, çevre ve sağlık alanlarındaki yeni uygulamaları ve
gelişmelerini irdelemek amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği
Enzim teknolojisine giriş; Biyokatalizator olarak enzimlerin esası; Organik kimyada enzimler;
Enzim üretimi ve saflaştırılması; Çözeltideki enzimlerin uygulamaları(çözünür enzimler ve
enzim sistemleri); Enzimler ve mikroorganizmaların immobilizasyonu ve uygulamaları;
İmmobilize biyokatalizatörlerin karakterizasyonu; Biyosensörler; Reaktörler ve proses
teknolojisi; Enzim teknolojisindeki son gelişmeler; Enzim teknolojisinin geleceğine bakış.


Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* M. Chaplin and C. Bucke, Enzyme Technology, Cambridge University Press, 1990
* K. Buchholz, V. Kasche, U.T. Bornscheuer, Biocatalysts and Enzyme Technology,
Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2005.
* H. A. Kirst, W-K. Yeh, M.J. Zmijewski, Enzyme Technologies for pharmaceutical and
Biotechnological Applications, Marcel Dekker, 2001.
* A.S. Bommarius, B.R. Riebel, Biocatalysis, Wiley-VCH Verlag, Weinheim, 2004.BİYOPROSES LABORATUVARI

01457

7 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

3 saat/hafta

Laboratuvar: 3 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Nurdan Pazarlıoğlu ( nurdan.pazarlioglu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu dersin amacı; biyoproseslerde gerek duyulan teknik ve pratik becerilerin kazandırılması
ve öğrencilerin biyoteknolojik uygulamalara hazırlanması

Dersin İçeriği
Biyoproses laboratuvarındaki temel uygulama ve teknikler. Biyoteknoloji ve çalışma ortamı,
laboratuvar güvenliği, Temel mikrobiyal kültüvasyon yöntemleri kullanarak intra- and ekstra-
selüler metabolit üretimi, Büyümenin kantitatif yönü ve mikroorganizmalar tarafından üretilen
ürünlerin geliştirilmesi, Hücre immobilizasyonu, Biyoreaktör teknolojisi, serbest ve
immobilize hücrelerle laboratuvar ölçekli fermentasyon teknikleri (kesikli ve sürekli), Temel
ayırma yöntemleri

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* B. Mc Neil, L. M. Harvey Ed., “Fermentation: A Practical Approach”, IRL Press OUP,
(1990)
* J. M. Becker,, G. A. Caldwell, E. A. Zachgo, “Biotechnology: A Laboratory Course”,
Academic Press, (1996)
* L. A. Seidman, C. J. Moore, “Basic Laboratory Methods for Biotechnology: Textbook
and Laboratory Reference”, Prentice Hall, (1999)
* A. J. Ninfa, D. P. Ballau, “Fundemental Laboratory Approaches for Biochemistry and
Biotechnology”, Fitzgerald Science Press, Inc. (1998)

FERMENTASYON TEKNOLOJİSİ


01491
3 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Zorunlu

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Nurdan Pazarlıoğlu ( nurdan.pazarlioglu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Klasik biyoteknolojideki temel teknikleri tanıtmak, tipik endüstriyel üretimlere örnekler
vermek.

Dersin İçeriği
Fermantasyon prosesine giriş, Biyoproses gelişimde moleküler biyoloji, Memeli hücre kültür
teknolojilerinde biyoproses kavramı, Endüstriyel önemi olan mikroorganizmaların
izolasyonu, saklanamsı ve geliştirilmesi, Hücre aktivitesinin yönü ve kontrolü, doğal ve
yapay mutasyon Endüstriyel fermantasyonlar için ortamlar, Sterilizasyon, Endüstriyel
fermantasyonlar için inokulum geliştirilmesi, Aerobic ve anaerobic proses üretiminde temel
teknikler, Fermantasyon proseslerinde geri kazanım ve saflaştırma, Fermentasyonun
ekonomisi, Biyolojik güvenlik şartları.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
*
Peter F. Stanbury,Allan Whitaker,Stephen J. Hall by Peter F. Stanbury,Allan Whitaker,
Stephen J. ‘Principles of Fermentation Technology’ Pergamon; 2nd edition (June 1995)
* A. Telefoncu, “Biyoteknoloji”, Ege Universitesi Fen Fakultesi Yayinlari, No:152, (1995)
* C.Radledge, B.Kristiansen,“Basic Biotechnology”, 2nd
Edn, Cambridge UniversityPress,
(2001)
* J. E. Smith, “Biotechnology”, Third Edition, Cambridge University Press, (1996)
* M. T. Madigan, J. M. Martinko, J. Parker, “Brock Biology of Microorganisms” Tenth
Edition, Prentice Hall International, (2003)
* B. Mc Neil &L. M. Harvey Ed. “Fermentation: A Practical Approach”, IRL Press OUP,
(1990)


KAYNAK TARAMA TEKNİKLERİ
DİPLOMA ÇALIŞMASI - I


01493

3 ECTS Kredisi 4. yıl- 1. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Uygulama: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: İlgi alanına göre bölüm öğretim üyeleri

Dersin Amacı ve Hedefi
Laboratuvar bilgisinin desteklenmesi ve biyolojik sistemlerin analizinde araştırma yeteneğinin
kazandırılması temel amaçtır.

Dersin İçeriği
Araştırma konusunun saptanması, literatür taraması, makalelerin değerlendirilmesi, metodların
belirlenmesi

Dersin Değerlendirilmesi
Tez tamamlandığında yıl sonunda bir sözlü sınav.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal

Ders kitabı ve diğer materyaller öğrenci ve tez danışmanı ile birlikte seçilecek konuya göre
farklanmaktadır.
BİYOKİMYADA VERİ TABANLARI


01495
2 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 1 saat/hafta
Uygulama:1 saat/ hafta


Türkçe
İletişim: Azmi Telefoncu ( azmi.telefoncu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Biomedikal veriler hızlı bir artış göstermektedir ve bu ise tüm bilgilerin temel bilimlerin
hizmetine sunulması ihtiyacını beraberinde getirmiştir. Bu nedenle veri tabanlarına ulaşma,
kullanımı ve değerlendirilmesini öğretmek bu dersin ana hedefini oluşturmaktadır.

Dersin İçeriği
Veri tabanları: Veri modelleri, Veri kalitesi, İntegrasyon ve içerik, biyolojik veri tabanları;
Veritabanı integrasyon ve federasyonu, Biyolojik verilerin modellendirilmesinde problemler,;
Veri modelleri ve veri tabanları, Bağlantılı modelleme ve bağlantı teorisine giriş, UML;
Unified Modeling Language(Birleştirilmiş Modelleme), UML bağlantılı veri tabanlarından
veri modellemesi, biyolojik bilimlerde veri tabanlarından bilgiye geçiş.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* Öğretim üyesi ile irtibat kurunuz.


BİYOİNFORMATİĞE GİRİŞ


01497
3 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Azmi Telefoncu ( azmi.telefoncu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu dersin ana hedefi Biyoinformatik becerilerin geliştirilmesinde Web sitelerinin
tanımlanması ve biyoinformatik araçların kullanımı ile farklı organizmaların genomları
arasındaki ilişkinin anlaşılabilmesi becerilerinin geliştirilmesidir.

Dersin İçeriği
Giriş, Bilgi ağları, Protein Bilgi kaynakları, Genom transformasyon kaynakları, DNA dizi
analizi, Çiftli çakıştırma teknikleri, Çoklu dizi analizleri, Sekonder veri tabanı tarama, Dizi
arama protokolü yapılandırılması, Analiz paketleri

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* Lesk, M. A., “Introduction to Bioinformatics”, 2nd edition, Oxford University Press,
2005
* Krane, D. E., “Fundemental Concepts of Bioinformatics”, Benjamin Cummings Press,
2003BİYOSENSÖRLERE GİRİŞ


01499
3 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Erol Akyılmaz ( erol.akyilmaz@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Biyosensörlere giriş dersinde, biyosensörlerin fizikokimyasal bir sinyal iletici veya optik,
elektrokimyasal, termometrik, piezoelektrik, manyetik bir sinyal iletici ile bir biyolojik
materyalin kombinasyonu ile oluşan analitik ölçüm sistemleri olduğu ve biyosensörlerin
nerelerde ve hangi amaçlarla kullanılabileceğinin öğretilmesi amaçlanmıştır.


Dersin İçeriği

Biyosensörlerin tanımı ve genel prensipleri, biyosensörlerin sınıflandırılması, biyosensörlerin
özellikleri ve karakteristikleri, biyosensör hazırlanması, biyoaktif materyal ve sinyal iletici
sistemin kombinasyonu, biyosensörlerde performans faktörleri, biyosensör uygulamaları,
biyosensörlerdeki son gelişmeler.


Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* A. Mulchandani and K.R. Rogers, “ Enzyme and Microbial Biosensors”, Humana Press,
(1998)
* D.M. Fraser, “ Biosensors in The Body”, Wiley, (1997)
* K.Nakamura, M. Aizawa, O. Miyawaki, “Electro-enzymology Coenzyme
Regeneration”, Springer-Verlag, (1988)

BİYOENERJİ TEKNOLOJİLERİ


01801
3 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Suna Timur (suna.timur@ege.edu.tr)

Dersin Amacı ve Hedefi:
Biyoenerji canlı organizmalardan türeyen yakıtları kapsamaktadır. Bu ders kapsamında
biyokütle kaynaklı yenilenebilir enerjilerin üzerinde durulacak ve bunların uygulamalarından
ayrıca biyoenerji kullanımının çevresel boyutlarından bahsedilecektir. Ayrıca öğrenciler
biyoenerji eldesinde kullanılan teknolojiler ve elektirik enerjisine dönüşümleri hakkında
bilgilendirileceklerdir.

Ders İçeriği:
Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji ve çevre, biyoenerji kaynakları, biyoenerjinin
kullanımı, biyodizel, biyoetanol, biyoyakıt alternatifleri, biyoyakıt hücreleri, enzimatik yakıt
hücreleri, mikrobiyal yakıt hücreleri ve uygulamalar

Dersin Değerlendirilmesi:
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (40%) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (60%) yapılmaktadır.

Ön şart /Önerilen: Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal

*
Renewable Energy, Godfrey Boyle, ISBN-13: 978-0-19-926178-9, Oxford University
Press, 2004.
* http://www.elmhurst.edu/~chm/onlcourse/chm110/outlines/topic7.htmlMİKROBİYAL EKOLOJİ


01803
3 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe

İletişim: Sanver Ekmekci (sanver.ekmekci@ege.edu.tr)


Dersin Amacı ve Hedefi:
Bu ders mikrobiyal evrim ve popülasyon, topluluk ve mikroorganizmaların ekosistem
ekolojisi, bitki ve hayvanlarla mikrobiyal etkileşim ve biojeokimyasal çevrimlerde
mikroorganizmaların rolünü içerir. Popülasyon, topluluk ve ekosistem seviyelerindeki
mikrorganizmaların ekolojisini incelemek., Mikrobiyal evrim ve çeşitliliğin gerekliliğinin
anlaşılması sağlanacaktır. Bu ders öğrencilere çevre mikrobiyolojisi ve mikrobiyal ekoloji
bilgisi sağlayacaktır.

Ders İçeriği:
Mikrobiyal ekoloji: tarihsel perspektif, mikrobiyal evrim and biyoçeşitlilik, Mikrobiyal
populasyon ile diğer canlı formların etkileşimi, Mikrobiyal toplulukların gelişimi, kantitatif
ekoloji, Mikroorganizmaların fizyolojik ekolojisi, Doğal yaşam ortamlarında
mikroorganizmalar, Biojeokimyasal çevrim: C, H and O , Biojeokimyasal çevrim: N, S, P, Fe
ve diğer elementler, Biyolojik bozulma kontrolünün biyoekolojik durumu, Ksenobiyotik ve
inorganik kirleticilerle mikrobiyal etkileşimler, Biyodegredasyon testi, Ksenobiyotik
kirleticilerin biyoremediasyonunun izlenmesi, Mineral ve enerji geri kazanım yakıtlarındaki
mikroorganizmalar ve biyokütle üretimi, Zararlı ve hastalık yapan populasyonların
mikrobiyal kontrolü

Dersin Değerlendirilmesi:
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (40%) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (60%) yapılmaktadır.

Ön şart /Önerilen: Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal

*
Atlas and Bartha, Mıcrobial Ecology: Fundamentals and Applications Fourth Edition,
1998, Benjamin/Cummings, California
*
Madigan, Martinko and Parker, Brock Biology ofMicroorganisms, Ninth Edition, 2000
Prantice-Hall Inc., N
*
Maier, Pepper, and Gerba, Environmental Microbiology, 2000, Academic Press, San
Diego.
*
Paul and Clark, Soil Microbiology and Biochemistry, 2nd
edition 1996. Academic Press


GIDA KALİTE KONTROLÜ


01406
4 ECTS Kredisi 4. yıl-VII. yarıyıl Lisans Seçmeli

4 saat/hafta

Ders verme:2 saat/hafta
Laboratuvar: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: M.Kemal DEMİRAĞ ( m..kemal.demirag@ege.edu.tr )
Dersin Amacı ve Hedefi
Kimyasal ve sensör analiz teknikleri ile gıda kalite kontrolünün değerlendirme metodlarının
öğretilmesi, modern gıda sanayisindeki kalite ve güvenlik, ürün üretimi ve geliştirilmesi
konularında bilimsel bir bakış açısı kazandırılması ve yüksek kalite değerliliklerine ulaşım
gibi konuların öğrenciye aktarılması hedeflenmiştir.


Dersin İçeriği

Kalite Kontrolün Temel Kavramları, Gıda Kalitesi ve Gıda Kalite Kontrolüne ait Temel
Tanımlar, Gıdaların Görünüş Özellikleri ve Gıdalarda Renk, Gıdaların Kin estetik Özellikleri
Viskozite ve Kıvam, Kusur ve Lezzet, Gıdaların Duyusal Değerlendirilmesi, Gıdalardaki
Besleyici Öğelerin Kontrolü , Gıdaların Yapısını Aydınlatmak Amacıyla Uygulanan Analizler
Kontaminantlar, Gıda Katkı Maddeleri, Gıda Kalite Kontrol laboratuarının Dizaynı

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* T. Altuğ, G. Ova, “Gıda Kalite Kontrolü”, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Yayınları, No:29, II. Baskı, E.Ü Basımevi, (1995)
* M. C. Bourne, “Food Texture and Viscosity: Concept and Measurement”, Academic
Press, Inc. New York, (1982)
* F. J. Francis, “Theory, Determination and Control of Physical Properties of Food
Materials” C. K. Rha(Ed), D. Reidel Publication Company, Holland, (1975)
* T. E. Furia, “Handbook of Food Additives”, CRC Press, Florida Volume 1,5-7, (1975)
* A. Kramer, B. A. Twigg, “Quality Control for the Food Industry”, Vol:2, The Avi
Publications, Comp., Inc. Westport, Connecticut, (1975)
GIDA MİKROBİYOLOJİSİ


01487
3 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: İsmail Karaboz ( ismail.karaboz@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Dersin amacı; gıda mikrobiyolojisinde önemli olan mikroorganizmaların tanıtılması, gıda
bozulmaları ve korunması olarak özetlenebilir. Ayrıca mikrobiyal testlerin prensipleri ve
kalitenin değerlendirilmesindeki yöntemlerin uygulamalarının anlatılması hedeflenmiştir.

Dersin İçeriği
Gıdalarda mikrobiyal üremeye neden olan faktörler, gıdalardaki mikroorganizmaların
izolasyonu ve sayımı için kullanılan prosedür ve teknikler, gıda endüstrisinde kullanılan bazı
mikroorganizma türleri, gıdalarda ve gıda üretiminde mikrobiyal kontaminasyonun kontrolü
ve engellenmesi, istenmeyen mikroorganizmaların gelişimini engelleyici metodlar, gıdalardaki
sağlığı bozucu faktörler, gıdalardaki mikroorganizmaların etkileşimi ve gıda bozulmalarındaki
rolü, gıdalarda bakteriyel üreme ve bakteriyel sporların fizyolojik özellikleri, gıda güvenliği,
gıda mikrobiyolojisinde mikrobiyotik standartlar ve kalite kontrol yöntemleri.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* A. Unluturk, F. Turantas(Eds),”Gida Mikrobiyolojisi”, Menji Tan Basimevi, Cinarli
Izmir, (1999)
* G. J. Banwort, “Basic Food Microbiology”, An AVI Book, New York, (1989)
* D. O. Cliver, “Foodborne Diseases”, Academic Press Inc. London, (1990)
* A. Unluturk, F. Turantas, ”Gidalarin Mikrobiyolojik Analizi”, Meta Basim Matbaacilik
Hizmetleri, Bornova-Izmir, (2002)
HÜCRE VE DOKU KÜLTÜRÜ HAZIRLAMA
TEKNİKLERİ


01489
2 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

3 saat/hafta

Ders verme: 1 saat/hafta
Laboratuvar: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Nedret Tort and Osman Parlak (ntort@sci.ege.edu.tr) ( parlak@sci.ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Dersin genel amacı, öğrenciye hücre ve doku kültürü hazırlama temel becerisinin
verilmesidir. Hücre kültürü laboratuvar gereksinimi, kültür hazırlama teknikleri ve klinik
uygulama örneklerinin anlatılması ile öğrencinin bilgilendirilmesi hedeflenmiştir.

Dersin İçeriği
Hücre ve doku kültüründe laboratuvar organizasyonu, kültür ortamları ve hazırlanması, doku
seçimi ve sterilizasyonu, kültür yapma koşulları, embriyon kültürü, meristen kültürü, anter,
kallus, protoplast ve hücre süspansiyon kültürleri ile bu kültür yöntemlerinin uygulama
alanları anlatılacak, laboratuvarda konulara ilişkin deneyler yapılacaktır.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* M. Babaoğlu, E. Gürel, S. Özcan, “Bitki Biyoteknolojisi; Doku Kültürü Uygulamaları
(Plant Biotechnology; Vol 1, Tissue Culture and Applications)”, S.Ü. Vakfı Yayınları,
ISBN:975-6652-04-7, (2001)
* S. Özcan, E. Gürel, M. Babaoğlu, “Bitki Biyoteknolojisi; Genetik Mühendisliği ve
Uygulamaları (Plant Biotechnology; Vol 2, Genetic Engineering and Applications)”,
S.Ü. Vakfı Yayınları, ISBN:975-6652-05-5, (2001)
* J. M. Daanald, H. Raymond, H. M. William, “Handbook of Cell and Organ Culture”,
Burgess Publishing Company, Standart Book Number; 8087-1313-2, (1964)
ENDÜSTRİYEL EKONOMİ

01405

2 ECTS Kredisi 4. yıl-1. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: A.A. Kaya ( akaya@bornova.ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Ekonomi temel kavramlarının öğretilerek bilimsel bir üretim ve fiyat gerçeği arasındaki
bağlantıyı kurabilme yetisinin öğrenciye kazandırılması dersin temel amacıdır.

Dersin İçeriği
Ekonominin kapsamı, yöntemleri, temel sorunları, sistemleri, fayda ve marjinal fayda teorisi,
piyasa ve girişim, fiyat teorisi, üretim teorisi, üretim giderleri ve maliyetler, tekel piyasasında
denge, tekelci rekabet piyasası, oligopol piyasasında fiyatlandırma, asgari maliyet, faktör
bileşiminin saptanması, üretim faktörleri fiyat analizi, milli gelir ve harcamalar, para.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal

*BİTİRME TEZİ
DİPLOMA ÇALIŞMASI II


01484
3 ECTS Kredisi 4. yıl- 2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Uygulama: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: İlgi alanına göre bölüm öğretim üyeleri

Dersin Amacı ve Hedefi
Laboratuvar bilgisinin desteklenmesi ve biyolojik sistemlerin analizinde araştırma yeteneğinin
kazandırılması temel amaçtır.

Dersin İçeriği
Pratik çalışma (deneysel kısım).

Dersin Değerlendirilmesi
Tez tamamlandığında yıl sonunda bir sözlü sınav.

Ön şart/Önerilen

Kaynak Tarama Teknikleri(Diploma Çalışması-I) dersini almayan öğrenciler Bitirme
Tezi(Diploma Çalışması-II) dersini alamazlar.

Ders Kitabı/Diğer Materyal

Ders kitabı ve diğer materyaller öğrenci ve tez danışmanı ile birlikte seçilecek konuya göre
farklanmaktadır.

BESİN KİMYASI ve TEKNOLOJİSİ


01456
7 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

5 saat/hafta

Ders verme:2 saat/hafta
Laboratuvar: 3 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Ali KILINÇ (ali.kilinc@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Dersin amaçları; besinlerin ana bileşenlerinin özellikleri ve metabolizmalarının anlaşılması,
Öğrencilere besin kimya ve biyokimyası bilgilerinin verilmesi, ayrıca besin maddelerinin
analizine ve üretimine yönelik yöntemlere bir bakış açısı kazandırabilmektir.

Dersin İçeriği
Su, Proteinler, Enzimler, Lipidler, Karbohidratlar, Vitaminler ve Mineraller, Gıda Katkı
Maddeleri, Gıda Kontaminasyonu, Süt ve Süt Ürünleri, Tahıl ve Tahıl Ürünleri, Yağ
Teknolojisi,Alkollü içecekler

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal:
* Food Chemistry;3rd
revised Edition, H.D.Belitz;W.Grosch;P.Schieberle, Springer Verlag
GmbH, Heidelberg-Germany
* Principles of Food Chemistry; J.M.DeMAN, The AVİ Publishing Company
Inc.Westport, Connecticut
* Besin Kimyası; A.Telefoncu , Ege Universitesi Basım Evi, İzmir
TEKNİK İNCELEME

01409

7 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

3 saat/hafta

Uygulama: 3 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Erol Akyılmaz ve Şenay Baysal

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu inceleme kursunda, endüstriyel işletmelerin ziyareti hedeflenmiştir. Bu yolla öğrencilerin
teorik derslerde gördükleri temel bilgileri, ilgili endüstriyel firmalardaki uygulamalarını
(üretim, kalite kontrol vb.) yerinde görme olanağının sağlanması amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği
Çevredeki endüstri kuruluşlarının ziyareti ve incelenmesi.

Dersin Değerlendirilmesi
Ziyaret edilen endüstri kuruluşlarındaki incelemeler ile ilgili rapor hazırlaması (%40) ve bir
yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
BİYOPROSESLERDE AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA
YÖNTEMLERİ


01488
3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe

İletişim: Nurdan Pazarlioglu ( nurdan.pazarlioglu@ege.edu.tr)Dersin Amacı ve Hedefi
Biyoprosesler için saflaştırma ve ayırma üzerine ders verilecektir. Teorik içerik ve
uygulamalar tartışılacaktır.

Dersin İçeriği
Giriş: Biyolojik Ürünler, Protein ve Enzim Aktivitesi, Biyoürün Saflaştırması, Hücre
Parçalanması, Filtrasyon, Santrifüjleme, Ekstraksiyon, Çöktürme, Adsorpsiyon,
Kromotografi, Ultrafiltrasyon, Elektroforez, Diğer Metodlar, Kristalizasyon, Kurutma,
Sterilizasyon, Su Kalitesi, Çözgen Geri kazanımı, Atık Arıtma, Biyogüvenlik

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal

* Harrison, R.G., Todd, P., Rudge, S.R., Petrides, D.P.‘Bioseparations Science and
Engineering’Oxford Univ.Press, 2003
* J.D. Seader, E.J. Henley, Separation Process Principles, 2nd Edition New York: Wiley,
2006.


ÇEVRE BİYOTEKNOLOJİSİ

01412

3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe

İletişim: Nurdan Pazarlioglu ( nurdan.pazarlioglu@ege.edu.tr)


Dersin Amacı ve Hedefi
Biyoendüstride çevresel konularla ilgili bilimsel yeteneklerin geliştirilmesi, Kirlenmenin
izlenmesi, atık uygulaması, kirlenmiş suların ve bölgelerin uygulaması, Kirliliğin önlenmesi
ve bu amaçlar için uygulanabilecek metod ve yöntemlerin tartışılması bu dersin içeriğinde
yer almaktadır..

Dersin İçeriği
Giriş, çevresel gözlem, Atık su uygulaması, Temizleme teknolojisi, Biorsağaltım,
Biyoteknoloji ve sürdürülebilir teknoloji, Biyoyakıtlar, Doğal kaynak geri kazanımı,
Tarımsal biyoteknoloji, Deniz biyoteknolojisi, Çevre yönetimi ve yasası, Özel başlıklar

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal

* A. Scragg, “Environmental Biotechnology”, Longman Singapore, (1999)
* B. E. Rittman, P. L. Mccarty, “Environmental Biotechnology: Principles and
Applications”, Mc Graw Hill International Edition, (2001)

BİTKİ VE HAYVAN BİYOTEKNOLOJİSİ

01490

3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim:

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu ders bitki ve hayvan biyoteknolojisinin temel prensiplerini; yetişme aşamasında gen
haritalama; bitkilerin ve hayvanların gelişiminde transgenik yaklaşımları içerir.
Laboratuvardan markete teknoloji transferi aktarılacak ve ayrıca gen haritalama, klonlama,
transfer ve ekpresyon açıklanacaktır.

Dersin İçeriği
Giriş, Tarımda transgenik organizmaların kullanılması, Bitki ve hayvan genetiği, DNA
Ekstraksiyonu, Elektroforez - BADNA Parmak izi, Yeniden üretim fizyolojisi, Temel
embriyo transferi ve kriyojenikler, Sığır ve domuzda yapay döllenme , Ekzotik tür ve balık
türlerinin üretimi , Agrobakteryum, Bitki doku kültürü ve araştırma, Herbisit toleransı,
Zararlı direnci, Bitki mikrop etkileşimleri


Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal

*
Culture of Animals Cells: A Manual of Basic Techniques, Freshne

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

01492

3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim:

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu ders biyoteknoloji üzerine yoğunlaşmış ve tarımla ilişkilendirilmiştir. Tarımın bir çok
alanına biyoteknolojinin nasıl etki ettiğinin öğrenciler tarafından anlaşılması için
tasarlamıştır. Bilimsel çalışmalar, araştıma projeleri, konuşmacılar ve aktiviteler bu sınıfın
önemli bir kısmını oluşturacaktır. Tarımsal üretici, hayvan bilimcisi ve veterinerlik gibi
sınıfı ilgilendiren kariyerlerle ilgili bilgi verilecektir.

Dersin İçeriği
Giriş, Hayvan yemlerine antibiyotik eklenmesinde yeni stratejiler, Tohum genleri ve tarımda
kullanımı, Mühendislik ürünü füzyon proteinlerinin tasarımı, üretimi ve biyoaktivitesi,
Genetik olarak mühendisliği yapılmış bitkilerin çevresel riskleri, Patates üretiminde
biyoteknoloji, Biyomedikal araştırmalarda klonlanan hayvanların uygulamaları, Çevreye
yararlı prosesler için kullanılan transgenik enzimlerin üretimi, Biyoteknoloji ve gıda: kişisel
seçimler ve yerel politikalar, Bitki biyolojisini anlamak için arabidopsin genomunun
incelenmesi, Sığırların prion hastalıkları, Ormancılık ve tarımda pestisit ve patojenlerin
biyokontrolü, Entellektüel özellikler, Ekonomi ve politika

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal

*
Microbial Biotechnology in Agriculture and Aquaculture by R.C. RAY, Ramesh C. Ray,
July 2005, ISBN 1578083672
NANOBİYOTEKNOLOJİYE GİRİŞ


01494
3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Suna Timur (suna.timur@ege.edu.tr)

Dersin Amacı ve Hedefi:
Bu ders kapsamında yaşam bilimlerinde nanoteknolojinin güncel uygulamaları aktarılacak
olup, nanoskalalı biyomateryallerin geliştirilmesi, uygulamaları ve nanofabrikasyon
teknolojisi üzerinde durulacaktır.

Ders İçeriği:
Nanobiyoteknolojinin bir uygulama alanı olan nanoskalalı materyallerin biyolojik sistemlere
uygulaması ve nanosistemlerin yeni nanoskalalı materyallerin üretiminde kalıp yada model
olarak kullanımları, nanotıp, nanobiyosensör, nanoakışkanlar ve nanobiyosistemlerin özel
uygulamaları, organic yada biyolojik materyalleri temel alan sistemlerin hazırlanması,
fabrikasyonu, MEMS/ NEMS, nanopartiküller, “nanowire”lar, nanotüpler.

Dersin Değerlendirilmesi:
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (40%) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (60%) yapılmaktadır.

Ön şart /Önerilen: Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal

*
Ratner,M. Ratener,D. (2003) Nanotechnology A Gentle Introduction to the Next Big
Idea, Prentice Hall, ISBN: 0131014005

GEN TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMALARI

01496

3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Zeki Topçu ( zeki.topcu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu ders rekombinant DNA teknolojisi, ilaç ve medikal bilimlerinin füzyonu sonucunda
ortaya çıkmıştır. Bu dersin amacı biyokimya öğrencileri için bir organizmadan diğerine
farmasötklerin üretimi için gen transferi gibi zorunlu bilinmesi gerekenleri öğretmektir.
Öğrenciler, biyomedikal bilimlerde moleküler yaklaşım yeteneği kazanacaklardır.

Dersin İçeriği
Klasik mikrobiyal genetik: yaklaşımlar, problemler ve analiz metodları. Bakteri, bakteriyel
virüsler ve mayaların genetik değişimi., Mutagenez, mutasyonlar, mutantların analizi, genetik
haritalama. DNA onarımı. Genom organizasyonu. Plazmidler. Transpozon ve rekombinasyon
için moleküler mekanizma. DNA replikasyon and hücre bölünmesi, hücre çevrimi. Gen
ekspresyonunun regülasyonu ve bakterilerde büyüme, bakteriyel virüsler ve mayalar.
Transkripsiyon ve regülasyon, global regülasyon. RNA katalizi. Farklanma. Peptid
zincirlerinin katlanma, olgunlaşma ve taşınması. Mitakondriyal genetik, mayalarda
mitakondriyal ve nükleer kalıtım. Mayaların çiftleşme tipleri. Genetik sistemlerin ve
organizmaların evrimi. Rekombinant DNA Teknolojisi: Restiriksiyon endonükleazları,
vektörler, genomik ve cDNA kütüphanesi, genetik transformasyon. Moleküler araştırma
prosedürleri: DNA diziliş teknikleri, PCR, monoklonal antikorlar. Prokaryotlarda gen
ekspresyonunun maniplasyonu: Düzenlenebilir ve güçlü promotorlardan gen ekspresyonu,
füzyon proteinleri, protein stabilitesinin arttırılması. Moleküler diagnostik: Immunolojik
diagnostik prosedürleri, DNA diagnostik sistemleri İnsan somatik gen terapisi: Hücre içi ve
dışında gen terapisi, antisens terapi. İlaç biyoteknolojisinde patent ve düzenleme:
Biyoteknolojik buluşların patenti, etik.,Uygulamalar

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
*
Glick, B. R. And Pasternak, J. J. ‘Molecular Biotechnology’, ASM Press 1994, Washington D. C.İLAÇ METABOLİZMASI

01480

3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Figen Zihnioğlu ( figen.zihnioglu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
İlaçlar hakkında genel bilgiler, terminoloji ve ilaç metabolizması (ilaçların, absorbsiyon,
dağılım, metabolizma ve atılımı) konularında genel bilgilerin öğrenciye verilmesi temel
amaçtır.

Dersin İçeriği
İlaçlar ve formları hakkında genel bilgi, ilaç tedavisindeki dört proses, ilaçların metabolik
yolları, ilaç metabolizmasının moleküler mekanizması ve enzimolojisi, ilaç metabolizmasının
indüksiyonu ve inhibisyonu, ilaç metabolizmasına etki eden faktörler, ilaç metabolizmasına
farmakolojik bakış, ilaç metabolizmasının farmakokinetiği.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* D. G. G. Smith, J. K. Aronson, “Clinical Pharmacology and Drug Therapy”, Oxford
University Press, (2002)
* G. G. Gibson, P. Skett, “Introduction to Drug Metabolism”, Chapman and Hall, (1986)
* K. Snell, B. Mullock, “Biochemical Toxicology: A Practical approach”, IRL Press,
Oxford Washington DC, (1987)


EKOLOJİK BİYOKİMYA

01478

3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Erhan Dinçkaya ( erhan.dinckaya@ege.edu.tr)

Dersin Amacı ve Hedefi
Bu dersin amacını ekoloji ile ilgili biyokimya konusunda temel bilgileri sağlamak
oluşturmaktadır.Ders kapsamında doğal çevredeki aynı ve farklı türler arasında meydana
gelen etkileşimlere ve ilgili türlerin farklı faktörlere karşı sergilemiş oldukları biyokimyasal
reaksiyonlara bir genel bakış sağlanması hedeflenmiştir.

Dersin İçeriği
Yaşam ve ekoloji, ekolojinin temel kavramları, ekosistemler ve onların özellikleri,
ekosistemlerde enerji ve madde akışı,kirlilik ve ekoloji, ekolojik biyokimyanın temel
kavramları, biyokimyasal adaptasyon,aynı ve farklı türler arasındaki kimyasal ilişki,
detoksifikasyon ve ilişkili metabolik yollar, biyotransformasyon ve biyodegradasyonlar,
alım, biriktirme ve yoğunlaştırma kavramları

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* A. Kocatas,”Ekoloji - Çevre Biyolojisi” Ege Üniversitesi Basımevi (2003)
*
C.R.Towsend,M.Begon,J.L.Harper, “Essential of Ecology” Blackwell Publishing,(2002)
* P.Catgrave, I.Forseth,”Introductory Ecology” Blackwell Publishing,(2002)
* D.G.Crosby,”Environmental Toxicology and Chemistry”Oxford University Pres.(1998)BİYOMATERYALLER

01486

3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Figen Zihnioğlu ( figen.zihnioglu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Biyomateryaller çok farklı kullanım ve özelliklere sahip modern materyallerdir. Bu derste
biyomateryaller temel düzeyde tanımlanarak, gerek biyokimya gerekse biyomedikal açıdan
önemi vurgulanacaktır. Bu konuda öğrencinin ileriye yönelik farklı bir uygulama alnında
bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği
Biyopolimerler ve biyomateryalerin tanımı, biyomateryal tipleri, biyokompatibilite, polimerik
biyomateryaller, biyobozunur polimerler, biyomateryal testleri, kaynaklar, biyoaffinite
matriksleri, doğal ve sentetik biyomateryallerin sınıflandırılması, biyopolimerlerin
uygulamaları .

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* D. Walton, P. Lorimer, “Polymers”, Oxford University Press, (2000)
* http://www.brooklyn.cuny.edu/bc/ahp


KİMYASAL ENSTRÜMENTASYON

01476

3 ECTS Kredisi 4. yıl -. 2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: F. Nil Ertaş ( fatma.nil.ersoyertas@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi:
Bu dersin amacı öğrenciye ölçme ve enstrümentasyonu tanıtmaktır. Kimyasal analizde
kullanılan cihazların temel bileşenleri verilmektedir.

Ders İçeriği:
Bir cihazın bileşenleri, elektrik ve elektronik devrelerin temel bileşenleri, sinyal üreticiler,
analitik cihazlarda kullanılan ışık kaynakları, işlemci katlandırıcılar, sinyal işlemcileri,
dedektörler, okuma aygıtları, sinyal ve gürültü, bilgisayarlı sistemler, otomatik analiz
yöntemlerine genel bakış, sensör sistemleri, biyosensörler.

Dersin Değerlendirilmesi:
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (40%) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (60%) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen: Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal

* D.A.Skoog, J.J.Leory,”Principles of Instrumental Analysis” Sounders College
Publishing, 4.edition (1992)
* M.H.Willard, L.L.Merritt, J.A.Dean, F.A.Settle, “Instrumental methods of Analysis” D.
Van Nostrand Company, 6. edition (1981)
* H.Tural, F.N.Ertaş, “Kimyasal Enstrümantasyonun Temel İlkeleri” E.U. Fen Fakültesi
yayınları, No. 166 (2000)

GIDA HİJYENİ

01408

3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Şahika Esen ( sahikaesen@yahoo.com )

Dersin Amacı ve Hedefi
Dersin temel hedefleri; öğrencileri gıda hijyeni hakkındaki temel kuralları anlatmak ,
vücutları ile ilgili sorumlulukları öğretmek ve gıda hijyeni ve buna ilişkin problemlerin
çözümü gıda kalite kontrolü ile ilgili bilgilerin aktarılmasıdır.

Dersin İçeriği
Gıda zincirinin güvenli hijyeni için gıdanın üretim, dışalım ve dolaşımının temel kuralları,
gıda katkı ve kontaminantlarından istenen hijyenik talepler, et ve et ürünlerinin üretim ve
işlenmesine hijyenik bakış, kümes hayvanı eti, yumurtası ve diğer ürünlerinin hijyeni, süt ve
süt ürünlerinin hijyeni, bitkisel orijinli gıdalar, içme suyu ve içeceklerin hijyeni ve sağlık
açısından güvenilirliği, gıdanın istenmeyen değişimlerden korunması, kritik kontrol
noktaları, gıda kalitesinin insan sağlığına etkisi, hijyen planları(kişisel hijyen, temizlik
protokolları), gıda güvenlik kontrol sistemleri ve kalite güvencesi, HACCP.


Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* N. G. Mariott, V. N. Reinhold, “Principles of Food Sanitation”, New York, (1989)
* R. K. Gutrie, V. N. Reinhold,”Food Sanitation“, New York, (1988)
* B. C. Hobbs, D. Roberts, E. Arnold, “Food Poisoning and Food Hygiene”, USA, (1987)
* M. P. Doyle, L. R. Beuchat, T. J. Montville, (Eds.), “Food Microbiology”, ASM Press,
Washington D. C., (1997)ENDÜSTRİYEL HİJYEN

01410

3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Aliye Mandıracıoğlu (aliye.mandiracioglu@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Endüstriyel hijyen, sağlık ve endüstriyel güvenliği etkileyen çevre faktörlerinin
tanımlanması, değerlendirilmesi ve korunmasını kapsamaktadır. Bu derste endüstriyel hijyen
ve güvenlik hakkındaki temel bilgilerin verilmesi amaçlanmıştır.

Dersin İçeriği
Tarihsel gelişim ve ilgili yasal durum, Endüstriyel hijyen prensipleri, İş sağlığı prensipleri,
İş güvenliği prensipleri, Toksikolojinin prensipleri, Meslek hastalıkları, İş kazaları, Mesleki
maruz kalınan kimyasal etkenlerin kontrolü, Mesleki maruz kalınan fiziksel etkenlerin
kontrolü, Mesleki maruz kalınan biyolojik etkenlerin kontrolü, Çevresel ve biyolojik izlem,
Ergonomi, Risk analizi ve iletişimi

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* Encyclopedia of Occupational Health and Safety, ILO, 1997.
* Prof. Dr. Sıtkı Velicangil, Ömer Velicangil. Endüstri Sağlığı ve Meslek Hastalıkları.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ankara, 1987.
* Joseph Ladou. Occupational Medicine. A Lange medical book. USA, 1990.
* Fundamentals of Health at Work, Taylor & Francis, Incorporated 2000 (e-book Ege
Üniversitesi )
* A. Mandıracıoğlu, “Endüstri Hijyeni”, Sağlık Bakanlığı Meslek Liseleri Ders Kitabı,
Ankara, (2001)
* Practical Guide to Industrial Safety: Methods for Process Safety Professionals, 2000 (- e-
book Ege Üniversitesi )ATIK DEĞERLENDİRİLMESİ VE ARITMA
YÖNTEMLERİ


01460
3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Şenay Baysal ( senay.baysal@ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Öğrencinin atık arıtma ve atıkların nasıl değerlendirilebileceği hakkında genel bilgi ile
donatılması dersin temel amacıdır.

Dersin İçeriği
Sıvı ve katı atıkların arıtma stratejilerinin planlanması, atık su arıtım teknikleri, fiziksel,
kimyasal ve biyolojik ileri arıtım yöntemleri, arıtılan atık suyun tekrar kullanılabilirliği, çamur
arıtım yöntemleri ve atıkların değerlendirilmesi, katı atıkların toplanması ve karakterizasyonu,
katı atık arıtım yöntemleri ve değerlendirilmesi.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* A. Samsunoğlu, “Kullanılmış Suların Arıtılması”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir,
(1987)
* H. Toprak, “Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarım Esasları”, Dokuz Eylül Üniversitesi,
İzmir, (1996)
* F. Şengül, “Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması”, Dokuz Eylül Üniversitesi,
İzmir, (1989)
* O. Uslu, A. Türkman, “Su Kirliliği ve Kontrolü”, T.C. Başbakanlık Çevre Genel
Müdürlük Yayınları Eğitim Dizisi, İzmir, (1987)
* http://www.gerikazanim.metu.edu.tr/download/geri-kazanım.doc
* http://www.accepta.com, http://Environmental-Expert.com
FİZYOLOJİ

01482

3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta


Türkçe
İletişim: Lütfiye Kanıt ( kanıt@med.ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Fizyolojinin öneminin anlaşılması ve öğrencilerin insan vücudunun fizyolojik fonksiyonunu
anlayabilmesi için temel kavramların anlatılması temel hedeftir. Fizyolojik fonksiyonun ,
moleküler, selüler ve organizma düzeyinde bilgilerin verilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin İçeriği
Hücre fizyolojisi, hücre ve organellerin yapıları, fonksiyonları, kan fizyolojisi, eritrositler,
lökositler, kan grupları, hemoglobin ve bağışıklık sistemi, dolaşım sistemi fizyolojisi, kalp,
kan damarları, lenf dolaşım ve sinir sistemi fizyolojisi, sinir sistemi refleksler, sinirsel ve
hormonal kontrol, kas fizyolojisi, kas çeşitleri fonksiyonları, solunum fizyolojisi, görme,
işitme ve tat duyusu.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal
* Guyton and Hall,”Tıbbi Fizyoloji” 10.Baskı
* W.F. Gonong(Translation),”Tıbbi Fizyoloji” Türk Fizyolojik Bilimler Derneği, 20.BaskıANATOMİ


01474
3 ECTS Kredisi 4. yıl-2. yarıyıl Lisans Seçmeli

2 saat/hafta

Ders verme: 2 saat/hafta

Türkçe
İletişim: Lokman Öztürk ( lokman@med.ege.edu.tr )

Dersin Amacı ve Hedefi
Dersin öncelikli amacı insan anatomisini öğrencilere tanıtmaktır. Ayrıca anatomik terimlerin
doğru kullanımları öğretilecektir. Dersin hedefi ise insan vücudunun sistemleri ve
organlarının temel elemanlarının öğretilmesidir.


Dersin İçeriği
Anatominin tanımı, temel vücut bileşenleri, iskelet, kas, sinir, dolaşım ve sindirim
sistemlerinin temel yapısal özellikleri ve koordinasyonları.

Dersin Değerlendirilmesi
Bir yarıyılda bir yazılı ara sınav (%40) ve bir yazılı yarıyıl sonu sınavı (%60) yapılmaktadır.

Ön şart/Önerilen
Yok

Ders Kitabı/Diğer Materyal